opinie

Kernenergie vergemakkelijkt en versnelt energietransitie

Hoe rechtvaardigt de overheid dat ze een verouderde en contraproductieve visie op energie onderschrijft?

De beslissing van Engie, de belangrijkste energieproducent van het land, lijkt voor het eerst concreet gestalte te geven aan het tijdschema voor de onvermijdelijke uitfasering van kernenergie. Het voortijdig opgeven van onze kerncentrales zal echter schadelijke gevolgen hebben voor onze samenleving.

Op het vlak van milieu en klimaat is het koolstofarm maken van de elektriciteitsproductie ontegensprekelijk een grote uitdaging van de energietransitie. De abrupte stopzetting van kernenergie, die weinig CO2 uitstoot, zal leiden tot een sterke stijging van onze uitstoot in het komende decennium. De helft van onze elektriciteitsproductie zal dus grotendeels worden vervangen door fossiele brandstoffen.

De abrupte stopzetting van kernenergie, die weinig CO2 uitstoot, zal leiden tot een sterke stijging van onze uitstoot in het komende decennium.

Vanuit economisch oogpunt dreigt het stopzetten van de elektriciteitsproductie een slag te betekenen voor de hele nucleaire industrie, die een belangrijke bijdrage levert aan het scheppen van kwaliteitsvolle banen en aan de internationale reputatie van ons land. Bovendien zal het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), dat momenteel wordt ontwikkeld, onvermijdelijk gebruikmaken van overheidsmiddelen om de vervanging van operationele, afgeschreven en winstgevende productiecapaciteit te financieren.

De Belgische burger zal dus onrechtstreeks het mechanisme financieren, en zal betalen voor een beslissing die indruist tegen de wens van een koolstofarme toekomst. Daarenboven zou de massale toevlucht tot de invoer van gas en elektriciteit de Belgische industrie in haar geheel kunnen schaden, door de toegenomen volatiliteit van de energiekosten en door het verlies van de energieonafhankelijkheid van het land.

Nochtans is elektriciteit een van de hoekstenen van onze moderne samenleving en is het sinds de gloriedagen van de jaren dertig van de vorige eeuw essentieel in ons dagelijks leven. Het voorziet onze huishoudelijke apparaten, onze televisie, onze oven en in toenemende mate ook onze auto van stroom. Het hebben van schone, overvloedige en redelijk geprijsde elektriciteit is een comfort waar we aan gewend zijn geraakt, maar waarvan de evidentie binnenkort in vraag zal gesteld worden door de huidige keuzes. Als we op deze weg doorgaan, zou de energietoestand in België achteruitgaan, zowel geopolitiek als op milieuvlak. In het EnergyVille-rapport wordt geschat dat het aandeel van fossiele brandstoffen in onze elektriciteitsproductie tegen 2030 zal verdubbelen.

De wet die op het punt staat onze energietoekomst te beheersen werd in 2003, bijna 20 jaar geleden, goedgekeurd in een totaal andere context dan vandaag. In het licht van het groeiende klimaatprobleem en als reactie op de jongeren die voor het klimaat de straat op gaan, vragen we ons af hoe de overheid het rechtvaardigt om een verouderde en contraproductieve visie te onderschrijven.

Geloven dat we moeten kiezen tussen hernieuwbare energie en kernenergie is een vals dilemma.

De eerste kerncentrales in België werden gebouwd in de jaren zeventig, in het kader van de oliecrisis, om onze afhankelijkheid van olie en andere fossiele brandstoffen te verminderen. Stappen achteruitzetten, in de huidige klimaatcontext, is een fout die de toekomstige generaties zullen dragen. Kernenergie betekent geen rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, maar wel voor fossiele brandstoffen. Geloven dat we moeten kiezen tussen hernieuwbare energie en kernenergie is een vals dilemma. Het gebruik van fossiele brandstoffen voor het stilleggen van kerncentrales is het verkeerde antwoord op een vals probleem.

Wegens deze inconsistente keuzes zou het niet verwonderen dat de publieke opinie een koerswijziging van de regering in de nucleaire kwestie op prijs stelt. Er is een uitweg, waarbij de geloofwaardigheid van de overheid, het klimaat en de bevoorradingszekerheid vooropstaan. Door een deel van de nucleaire productie te behouden kan de energietransitie aanzienlijk worden vergemakkelijkt en versneld, terwijl de ontwikkeling van hernieuwbare energieën massaal wordt ondersteund.

Kernenergie is al decennia de trots van ons land, voor zijn knowhow en baanbrekende uitvindingen. De verlenging ervan is de beste manier om ons een kans te geven voor de grote uitdaging die wij, als jonge ingenieurs, delen met de overheid: de overgang naar een welvarende, koolstofarme wereld.

Arnaud Paquet, Dries Peeters en Gert Pille Energie-ingenieurs en leden van de denktank Horizon 238

Lees verder

Gesponsorde inhoud