Opinie publiceert meningen over actuele onderwerpen. De auteurs, ook de redacteurs van De Tijd, schrijven op persoonlijke titel. De redactie heeft het recht inzendingen te weigeren, te redigeren of in te korten. Ingezonden artikels zijn maximaal 6.000 aanslagen. Lezersbrieven mogen niet langer zijn dan 1.500 tekens. Alleen als de naam en het volledig adres van de auteur erbij vermeld staan, komt een artikel of lezersbrief in aanmerking voor publicatie. De auteurs verlenen impliciet de toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van hun artikels in de (elektronische) uitgaven van Mediafin. U kunt uw bijdrage opsturen naar opinie@tijd.be.