opinie

Ons onderwijs verdient beter dan beschuldigende koepels

Afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Als GO! weerleggen we de beschuldiging van Walentina Cools dat we gemeentebesturen onder druk zetten om hun scholen te verkopen. De enkele overnames van scholen door GO! gebeurden integendeel telkens op initiatief van de lokale besturen.

Volgens Walentina Cools, directeur onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, stelt het GO! bij de verkoop van zijn patrimonium aan een lokaal bestuur altijd de voorwaarde dat dat bestuur zijn gemeentelijk onderwijs overdraagt, en dat met het doel het leerlingenaantal van het GO! op te krikken.

Het GO! heeft de afgelopen jaren enkele scholen van lokale besturen overgenomen. Die overnames stonden telkens geheel los van een verkoop van onroerend goed.

Die beschuldiging verwondert ons, omdat de inhoud niet met de waarheid strookt en omdat zo'n beschuldiging minder dan drie jaar geleden al eens werd geuit door mevrouw Cools’ voorganger Patriek Delbaere. Ze is toen volledig weerlegd, ook door de betrokken gemeentebesturen.  

Laten we naar de feiten gaan. De voorbije jaren heeft het GO! enkele keren een deel van zijn patrimonium verkocht aan lokale besturen. Daarbij werd nooit de voorwaarde van een overname van het lokale onderwijs gesteld. Voor verkopen aan lokale overheden werkt het GO! altijd met de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst. Die zou zo'n rechtsongeldige clausule nooit opnemen in een verkoopovereenkomst. 

De essentie
  • De auteur
  • Koen Pelleriaux is afgevaardigd bestuurder van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  • De kwestie
  • Volgens Walentina Cools, directeur onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, zet het GO! gemeentebesturen onder druk om hun scholen te verkopen.
  • Het voorstel
  • Haar beschuldiging raakt kant noch wal. Laten we als onderwijsverstrekkers onze energie steken in onze kerntaken: het lerarentekort oplossen en kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen.

Het GO! heeft de afgelopen jaren enkele scholen van lokale besturen overgenomen. Die overnames stonden telkens geheel los van een verkoop van onroerend goed. Meer zelfs, de overnames gebeurden telkens op vraag van het gemeentebestuur.

Mevrouw Cools schrijft dat het argument van gemeentebesturen dat onderwijs hen te veel geld kost niet opgaat. Dat argument gaat wel op, maar het gaat daarbij niet om lonen, werkingsmiddelen of infrastructuurmiddelen, zoals mevrouw Cools schrijft. Het gaat daarentegen om het werk en de kosten om onderwijs in te richten. Als een gemeente een school heeft, is de gemeenteraad bevoegd voor de aanwervingen en de tuchtsancties tegen personeelsleden van die school. Die taak vraagt mensen en geld, net als alle andere beslissingen die te maken hebben met het inrichten van onderwijs.

Regierol

Het zijn die kosten die gemeentebesturen niet willen of kunnen dragen als ze bij het GO! aankloppen voor een overname. Voor kleine lokale besturen is het niet vanzelfsprekend onderwijs in te richten. Het GO! is daarentegen een sterke structuur die specifiek is uitgerust om zijn 1.000 scholen te ondersteunen. Een andere reden die gemeentebesturen inroepen om scholen over te dragen aan het GO! is dat ze ten volle hun regierol willen opnemen tegenover alle scholen op hun grondgebied. Voor een bestuur dat zelf onderwijs inricht, is het niet eenvoudig die regierol op te nemen.   

De kwalijkste beschuldiging die mevrouw Cools uit, is dat het GO! meer middelen aan de Vlaamse overheid vraagt, maar tegelijkertijd veel geld neertelt om lokale scholen en hun infrastructuur over te nemen. Het GO! koopt geen scholen. Als het GO! scholen overneemt van lokale besturen, worden de gebouwen in erfpacht genomen voor een minimale vergoeding, wordt een lening afbetaald, gaat het om een DBFM-vergoeding (design, build, finance, maintain) of worden de gebouwen helemaal niet overgenomen en vinden de leerlingen een plaats in nabijgelegen GO! scholen.

Bij elke overname staat voorop dat we op zoek gaan naar de beste oplossing voor leerlingen en hun ouders, om de continuïteit te garanderen en om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Laat dat nu een punt zijn waar mevrouw Cools wel helemaal gelijk in heeft. Laten we als onderwijsverstrekkers onze energie steken in onze kerntaken: het lerarentekort oplossen en kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen. Loze beschuldigingen uiten, hoort daar niet bij. 

Gesponsorde inhoud