opinie

Open brief voor een ambitieus banenpact

Door Robrecht Bothuyne, Sonja Claes, Martine Fournier en Peter Van Rompuy, Vlaamse Parlementsleden (CD&V) en lid van de Commissie Economie

Op het federale niveau maakt het sociaal overleg een doorstart en dat schept een nieuw klimaat voor constructieve samenwerking. Geen moment te vroeg, want de uitdagingen zijn groot en groeiende. Het helpt ons hopen dat nu ook het startschot kan gegeven worden voor de concrete invulling van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

Beste minister van Werk en Economie Philippe Muyters, met uw beleidsnota Werk startte u meteen ambitieus. U wil Vlaanderen, zoals voorzien in het VIA-plan, naar de top vijf van de Europese regio’s loodsen. U wil daarom een werkzaamheidsgraad van 76 procent bereiken en 150.000 nieuwe jobs creëren. Als we ook rekening houden met de vervanging van de meer dan 330.000 mensen die de komende vijf jaar van een welverdiend pensioen gaan genieten, moeten tijdens deze legislatuur dus zowat 480.000 vacatures ingevuld worden. Zoals gezegd, een gebrek aan ambitie kan u niet verweten worden.

En, goed nieuws, dankzij de zesde staatshervorming zijn daar ook de middelen voor beschikbaar. Het budget voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie steeg van 1,5 miljard naar meer dan 3,7 miljard euro. Er zijn dus heel wat nieuwe hefbomen om de terechte ambities waar te maken.

Vlaanderen heeft de kans om nu zelf de loonkosten te verlagen van de mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben. We wachten vol ongeduld op een concreet voorstel.

U kondigde ondertussen een banenpact aan, maar mee door de stagnatie van het sociaal overleg bleef het sindsdien vrij stil. Verder dan een biechtstoelprocedure met de sociale partners kwam het nog niet. Dankzij de inspanningen van de federale regering en de verantwoordelijkheidszin van de sociale partners zit het federale sociale overleg terug op het goede spoor. We doen een oproep aan de Vlaamse regering en haar sociale partners om hun partnerschap nu ook te activeren en de nieuwe bevoegdheden snel om te zetten in baanbrekend beleid, in een banenpact met een ambitieuze agenda.

Jullie zijn aan zet. Maar wij schuiven graag onze prioriteiten naar voor.

De eerste prioriteit is een eenvoudig en slagkrachtig doelgroepenbeleid. De focus op jongeren, ouderen en personen met een handicap is de juiste. Nu zijn er nog tientallen, elkaar soms overlappende, doelgroepmaatregelen. Vlaanderen heeft de kans om nu zelf de loonkosten te verlagen van de mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben. We wachten vol ongeduld op een concreet voorstel. Hoe zien jullie de overgangsmaatregelen? Zullen de 125 miljoen euro extra budget die in het regeerakkoord zijn voorzien vanaf 2017 onmiddellijk inzetbaar zijn? Willen jullie met het scholingsniveau of het loonniveau een bijkomend criterium hanteren voor het toekennen van steun? De werkgevers wachten op het antwoord om daarop hun aanwervingspolitiek af te stemmen. En we moeten er geen tekening bij maken dat de betrokken werkzoekenden al te lang wachten.

Onze ministers van Onderwijs en Werk hebben een kans om samen de vijf jaar stilstand uit de vorige legislatuur te doen vergeten. Tienduizenden jongeren zullen u dankbaar zijn.

Elke jongere die voor het eerst solliciteert, heeft het aan den lijve ondervonden: werkervaring is cruciaal. Werkgevers verwachten dat hun nieuwe werknemers snel inzetbaar zijn. De minister van Onderwijs, Hilde Crevits, werkt al aan een significante verhoging van het aantal stageplaatsen in de scholen. Ook u, minister Muyters, heeft al aangekondigd dat u, dankzij de nieuwe bevoegdheden, tot een eengemaakt werkervaringsprogramma wil komen. Goed zo. Alle betrokkenen wachten vol ongeduld. Wij willen daar samen met de regering snel werk van maken.

Maar het banenpact kan verder gaan. Om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken en tegelijk meer jongeren klaar te stomen voor knelpuntberoepen is een hervormd stelsel van ‘leren en werken’ heel belangrijk. Onze ministers van Onderwijs en Werk hebben dus een kans om samen de vijf jaar stilstand uit de vorige legislatuur te doen vergeten. Tienduizenden jongeren zullen u dankbaar zijn.

Om de hiervoor vermelde 480.000 vacatures in te vullen moeten we ook kijken naar mensen die, om uiteenlopende redenen, niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we de werkhervattingstoeslag zo hervormen dat mensen die lang ziek zijn geweest of thuis de zorg voor kinderen hebben opgenomen gestimuleerd worden terug een job op te nemen?

Beste regering, beste sociale partners, er ligt werk op de plank. Veel werk.

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het van groot belang dat ze via individuele inschakeling hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. De roep om meer plaatsen in de sociale economie blijft onbeantwoord. Vandaar onze vraag aan u om deze personen ook bij de gewone bedrijven kansen te bieden. Ook dat kan en moet op het menu van het banenpact staan.

En waarom ook niet samen andere grote uitdagingen aanpakken? Opleiding en vorming zijn essentieel om mensen toe te laten langer aan de slag te blijven. We moeten loopbanen versterken door een vraaggericht opleidingsbeleid. Hoe kunnen we de combinatie arbeid en gezin makkelijker maken? Hoe kunnen we het innovatiepotentieel van onze bedrijven vergroten?

Beste regering, beste sociale partners, er ligt werk op de plank. Veel werk. Op het federale niveau zijn de regering en de sociale partners stappen vooruit aan het zetten. Onze boodschap is duidelijk: neem ook in Vlaanderen het heft in handen. Elke werkgever en elke werknemer heeft baat bij concrete oplossingen. De tijd van geduldig wachten is voorbij, laat de deugden komen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud