opinie

Performante bedrijfsfiscaliteit nodig

De coronacrisis plaatst ons land voor veel uitdagingen. Kleine, middelgrote en grote bedrijven zijn bezorgd. Een gunstig ondernemingsklimaat wordt cruciaal.

Voor een goed ondernemingsklimaat kunnen we fiscaal belangrijke stappen zetten. Om te beginnen moeten de administratieve werklast en de bijbehorende kosten naar omlaag. De diverse belastinghervormingen hebben ons belastingsysteem te complex gemaakt. De administratiekosten om alle regels na te leven, voor de bedrijven én de overheid, staan niet in verhouding tot de toegevoegde waarde. Onduidelijke wetgeving vergroot de kans op fouten, en leidt tot interpretatieverschillen en frustrerende betwistingen.

We formuleren hier graag enkele denksporen. Zorg voor een radicale vereenvoudiging van het stelsel van niet-aftrekbare kosten. Breng de waarderingsregels voor de voordelen in natura wat betreft inkomstenbelastingen, sociale zekerheid en btw in overeenstemming. Publiceer een lijst met maximale bedragen die aanvaard worden als kosten eigen aan de werkgever, dat kan de werklast voor alle partijen verlichten. Versnel de evolutie naar één centraal IT-platform: MyMinFin.

Verbeter vervolgens de fiscale rechtszekerheid en het vertrouwen tussen de overheid en de bedrijven. Een kwalitatieve en duidelijke wetgeving op basis van een langetermijnvisie die de toetsing van de hoogste rechtsinstanties doorstaat, is onmisbaar. Een publieke consultatieperiode waarbij je transparant opmerkingen en/of voorstellen tot verbeteringen kan indienen, is een nuttig instrument.

Al te formalistische controles scheppen geen sfeer van vertrouwen.

Fiscale akkoorden bieden rechtszekerheid door uitsluitsel te geven over de fiscale gevolgen van verrichtingen. Ze zijn belangrijk bij het interpreteren van de wetgeving en zijn een troef bij het aantrekken van investeringen. Recente ervaringen leren dat bepaalde controlediensten de regelgeving anders interpreteren dan de Rulingcommissie. Dat is nefast voor de geloofwaardigheid en het erodeert de rechtszekerheid.

Al te formalistische controles scheppen geen sfeer van vertrouwen. Nochtans is die cruciaal om het Cooperative Tax Compliance Program enige kans op slagen te bieden. Het opzet is nobel: een open en proactieve dialoog, meer duidelijkheid en transparantie, minder betwistingen en maximale compliance. Een klantgericht Belgisch systeem kan een competitief voordeel bieden.

Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met een dubbele belasting van inkomsten die voortvloeit uit de verschillen in de fiscale wetgeving van landen waar ze actief zijn. Hoe proactiever een land optreedt om dubbele belasting binnen korte tijd aan te pakken, hoe aantrekkelijker het is voor internationaal opererende bedrijven.

Politiek steekspel

Ten slotte heeft de regering aangekondigd dat ze de Pillar 1- en Pillar 2-voorstellen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Unie om de internationale fiscaliteit te hervormen onverkort zal steunen. Die initiatieven beogen de eerlijkheid van het internationaal belastingrecht te verbeteren, maar dreigen in een politiek steekspel te eindigen.

De Pillar 1-voorstellen veronderstellen dat de huidige fiscale spelregels niet werken voor de digitale economie en verleggen de belastingheffing naar het land waar een digitale verkoop plaatsvindt. Los van de vraag of dat probleem binnen de inkomstenbelastingen moet worden opgelost, blijken de voorliggende ontwerpen ook heel wat andere bedrijven te viseren die direct goederen aan consumenten verkopen. Die bedrijven zouden worden verplicht (meer) winst/belastingen toe te wijzen aan de landen waar de consumenten zijn gevestigd, ongeacht of de verkoop gebeurt via een lokaal filiaal.

Door de toepassing te beperken tot bedrijven met een minimale winstmarge zouden veel (verlieslatende) digitale retailers bovendien de dans ontspringen. Landen met een kleine interne markt en veel innovatie, zoals België, worden het zwaarst getroffen. Bovendien leeft de vrees dat de herverdeling leidt tot een globale belastingverhoging.

De Pillar 2-voorstellen beogen de invoering van een globale minimumbelasting, maar op een heel complexe manier. Landen als België, die al decennia innovatie en onderzoek en ontwikkeling fiscaal stimuleren, dreigen de rekening te betalen.

Een kritische analyse van de impact van deze en andere internationale evoluties op de Belgische begroting behoort tot de essentie van behoorlijk bestuur.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud