opinie

Taxshelter voor gamesector is slecht idee

Bestuurslid Liberaal Vlaams Verbond (LVV)

De uitbreiding van de taxshelter naar de gamesector is een kapitale fout. De federale regering en de minister van Financiën maakt beter eindelijk werk van serieuze fiscale hervormingen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werd aan het begin van deze legislatuur de herculestaak toebedeeld de fiscale koterijen aan te pakken. Ons belastingstelsel is een onoverzichtelijk kluwen waarin zowat elke sector of beroepsgroep van een aftrekpost of fiscaal gunstregime geniet. Onze democratie wordt overvleugeld door een lobbycratie. Niemand in de Wetstraat lijkt de moed te hebben orde in de chaos te scheppen en eindelijk iets te doen aan de gargantueske belastingdruk in dit land.

Het nieuwe taxsheltervoorstel is weer een pijnlijk voorbeeld van een belangengroep die haar slag thuis haalt ten nadele van de belastingbetaler.

De Vivaldi-regering stelt al maanden een grote fiscale hervorming in het vooruitzicht. Voorlopig blijft het oorverdovend stil. Alleen over de uitbreiding van het taxsheltersysteem naar de gamesector bereikten de federale excellenties een akkoord. Ondertussen blijven de lasten op arbeid en kapitaal torenhoog en heeft men niet de moed zonder taboes te kijken naar nieuwe vormen van milieufiscaliteit, waar België nog heel wat marge heeft. Het taxsheltervoorstel is allerminst de grote fiscale kentering waar ons land zo nood aan heeft, en wederom een pijnlijk voorbeeld van een belangengroep die haar slag thuis haalt ten nadele van de belastingbetaler.

De essentie

  • De auteur: Pieter-Jan Van De Weghe is bestuurslid van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV).
  • De kwestie: De federale regering wil het taxsheltersysteem uitbreiden naar de gamesector.
  • Het voorstel: Die uitbreiding is een kapitale fout. De regering en de minister van Financiën bergen dat plan beter op en maken eindelijk werk van serieuze fiscale hervormingen.

Vandaag is het fiscaal gunstregime van de taxshelter alleen van toepassing in de audiovisuele sector en de podiumkunsten. Het systeem werkt als volgt: investeerders kunnen hun belastinggeld direct investeren in een vrij te kiezen cultureel project. Dankzij het wettelijk gegarandeerd fiscaal voordeel houden ze daar een gemiddeld rendement van 5 procent aan over. De extra jobcreatie moet de schatkist spijzen. Op de uitbreiding naar hun sector zijn de gameontwikkelaars uiteraard tuk.

Gameland

De vaderlandse gamesector is in volle bloei. Jaar na jaar stijgen de omzetten en het aantal ontwikkelaars. Met Larian Studios beschikt Vlaanderen zelfs over een wereldvermaarde speler. Ook in het onderwijs zet het zich op de wereldkaart. Aan de hogeschool Howest in Kortrijk gooit de bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment al enkele jaren hoge ogen. In vijf jaar is ze drie keer verkozen tot de beste gameopleiding ter wereld. Uit alle hoeken van de wereld zakken studenten af naar de Guldensporenstad om de opleiding te volgen.

Een reden te meer, zou je denken, om de opgang van de gamesector een duwtje in de rug te geven via de taxshelter. Toch vallen heel wat kanttekeningen te plaatsen bij de plannen.

De gamesector verkeert in blakende gezondheid en kan jaar na jaar duizelingwekkende groeicijfers voorleggen. Terwijl de culturele sector door de pandemie alle hoeken van de kamer heeft gezien.

Ten eerste is de uitbreiding van de taxshelter niet beperkt tot het Belgische grondgebied. De Europese Commissie oordeelde dat de Belgische plannen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren tegenover andere spelers op de Europese markt. Daarom kunnen ook niet-Belgische bedrijven actief in Europa gebruikmaken van het systeem. De facto organiseert de federale regering een raid op de Belgische schatkist ten voordele van buitenlandse bedrijven.

Ten tweede oordeelde het Rekenhof dat het nagenoeg onmogelijk is te voorspellen hoeveel de uitbreiding van het fiscale gunstregime de overheid kost. Een voorzichtige schatting kwam tot een ontvangstendaling van 10,3 miljoen euro. Het is niet onwaarschijnlijk dat de kosten toenemen door de grote aantrekkingskracht van de taxshelter op buitenlandse bedrijven. In deze budgettair precaire tijden, waarbij alle financiële alarmen op rood staan, is een ongedekte cheque uitschrijven aan de gamelobby compleet onverantwoord.

Productie

Ten derde is er, in tegenstelling tot de audiovisuele- of podiumkunsten, geen verplichting voor de gamesector om de productie fysiek te laten plaatsvinden op Belgisch grondgebied. Werknemers in de gamingsector zijn extreem flexibel. Hun werk kan perfect van op afstand in het buitenland gebeuren. Welke zekerheid biedt de federale regering dat ook maar één euro aan productiekosten in België gespendeerd wordt?

Ten vierde is er de vaststelling dat de gamesector in blakende gezondheid verkeert en jaar na jaar duizelingwekkende groeicijfers kan voorleggen. Terwijl de culturele sector door de pandemie alle hoeken van de kamer heeft gezien. Het is niet ondenkbaar dat de taxshelter financiering waar de culturele sector gebruik van maakt, doet wegvloeien naar de gamesector. De taart wordt met andere woorden niet noodzakelijk groter, maar wordt verder onderverdeeld. Billijk kan je dit allerminst noemen.

De Belgische overheidsfinanciën verkeren in zeer zwaar weer. Een uitbreiding van het taxsheltersysteem naar de gamesector is wederom een stap in de verkeerde richting. Maak in de plaats daarvan werk van een fiscale hervorming die naam waardig. De belastingbetaler dankt u.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud