Door een motie te stemmen om gemeentepersoneel van Molenbeek toe te laten een hoofddoek te dragen opent burgemeester Catherine Moureaux de doos van Pandora.

Een oude, wijze Vlaamse socialist verzuchtte ooit: ‘De pastoor is buitengesmeten langs de voordeur, maar de imam komt langs de achterdeur binnen.’ Hij verbaasde zich erover hoe gemakkelijk links zijn eigen verleden vergeet als het gaat over de lange strijd voor een absolute scheiding van kerk en staat.

©Photo News

Een voorbeeld was te zien in Molenbeek, waar een linkse wisselmeerderheid een motie heeft goedgekeurd die tot een wijziging van het arbeidsreglement zou leiden. De liberale MR, die deel uitmaakt van het college, stemde tegen de tekst die erop gericht is gemeentepersoneel toe te laten een hoofddoek te dragen.

Zulke moties werden al in andere Brusselse gemeenten voorgelegd, maar nergens was er een meerderheid. Wel in Molenbeek, waar burgemeester Catherine Moureaux (PS) met haar fractie en de Nederlandstalige socialisten de motie indiende.

Racist

Toen een liberaal gemeenteraadslid de neutraliteit van overheidsdiensten onderlijnde, werd hij uitgescholden voor racist. Nochtans had hij alleen bedenkingen over de plaats van de uiterlijke tekenen van religie in onze politieke instellingen. Maar kritiek op godsdienst wordt door activisten als het over de islam gaat, gelijkgesteld met een aanval op basis van herkomst. Die bewuste verwarring maakt het mogelijk tegenstanders als racisten te stigmatiseren en geen rekening te houden met hun argumenten.

Kritiek op godsdienst wordt door activisten als het over de islam gaat, gelijkgesteld met een aanval op basis van herkomst.

‘Molenbeek wil vrouwen met een hoofddoek sneller laten doorsturen’, werd de motie samengevat. De voorstanders beweren dat moslimvrouwen gediscrimineerd worden omdat ze wegens de neutraliteitsvoorschriften niet met een hoofddoek bij de gemeente kunnen werken.

‘We hebben het over vrouwen die gehinderd worden in hun keuze voor hun carrière en gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt’, zei raadslid Rajae Maouane, die ook covoorzitter van Ecolo is.

Zo'n uitspraak kadert in een wereldbeeld waarin religieuze voorschriften boven democratisch verworven wetten en reglementen gesteld worden. Dat was ook het geval toen vorige week een Europees rechter het Vlaams verbod op onverdoofd slachten in vraag stelde, in naam van de vrije godsdienstbeleving.

Privéaangelegenheid

Van discriminatie van gelovige vrouwen in de gemeentelijke diensten van Molenbeek is absoluut geen sprake, als ze tenminste bereid zijn de uiterlijke tekenen van hun godsdienst tijdens hun werkuren achterwege te laten. Dat past in de opvatting dat geloof een privéaangelegenheid is en een burger die van de overheidsdiensten gebruikmaakt niet wenst geconfronteerd te worden met de religieuze of politieke opvattingen van een ambtenaar. Daarom werden in de vorige eeuw alle kruistekens uit openbare gebouwen verwijderd.

Welke argumenten heeft Molenbeek nog om het dragen van uitingen van geloof en voorkeuren bij haar personeel te verbieden?

De liberale fractie merkte ook op dat de gemeente Molenbeek door die beslissing de situatie bemoeilijkt van vrijzinnige vrouwen van allochtone afkomst. Zij moeten zich vaak afzetten tegen een grote druk in hun omgeving om een hoofddoek te dragen. Moslimvrouwen die assertief beweren dat ze die uit vrije wil dragen, gaan eraan voorbij dat een hoofddoek een religieus symbool is, waarmee ze zich onderscheiden van niet-gelovige vrouwen. En dat ze een bijzonder mannelijke kijk op de verhouding tussen de geslachten versterken, waarbij mannen in tegenstelling tot vrouwen volledig vrijgesteld zijn van een religieuze vestimentaire verplichting.

Met de stemming van de motie scheidt Moureaux zich duidelijk af van de vrijzinnige fractie in de Brusselse PS die zich vooral rond haar Brusselse ambtgenoot Philippe Close situeert. Ze opent een doos van Pandora. Want welke argumenten heeft de gemeente nog om het dragen van uitingen van persoonlijk geloof en voorkeuren bij haar personeel te verbieden? Mag een katholieke ambtenaar een groot kruisteken dragen? Een gay personeelslid opvallende regenboogkleding? Of wordt het dragen van religieuze tekens voorbehouden aan moslims omdat ze behoren tot wat in Molenbeek stilaan de religieus correcte zuil genoemd mag worden?

Luckas Vander Taelen

Regisseur

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud