Luctor et emergo?

Politicoloog

De CD&V komt te weinig aan bod met prikkelende voorstellen. Kan ze deze keer met haar pensioenplan wel een stempel drukken?

Luctor et emergo. Ik worstel en ik kom boven. De leuze die ik automatisch associeer met Wilfried Martens zaliger kan ook die van zijn partij worden als de christendemocraten de juiste frequentie vinden om weer in de gratie van de kiezer te komen. Aan de retoriek zal het niet liggen. Partijvoorzitter Joachim Coens zei de jongste tijd herhaaldelijk met een herwonnen assertiviteit dat hij het wil opnemen voor de ‘gewone mens’. Het zijn de daden en vooral de resultaten die achterblijven.

De christendemocraten worstelen al een tijdje met de vraag hoe ze weer zichtbaar, herkenbaar en vooral politiek relevant kunnen worden. De partij komt te weinig aan bod met prikkelende voorstellen en moet zelfs Franstalige partijvoorzitters ten noorden van de taalgrens laten voorgaan in het politieke debat over essentiële thema’s. Het zegt iets over het soortelijk gewicht van de christendemocraten in Vivaldi, zowel in politieke communicatie als in besluitvorming. 

In welke richting het debat over de pensioenhervorming evolueert, hangt af van de kwaliteit van de concrete voorstellen, maar ook van het gewicht van de partijen die dat dossier opeisen.

Onderzoek wijst uit dat de christendemocratische kiezer vooral wakker ligt van de sociale zekerheid, het milieu, de werkgelegenheid, belastingen en het functioneren van de democratie. Dat zijn thema’s die andere partijen met veel meer begeestering claimen. Dat hoeft nochtans niet zo te zijn. Zo moet haar pensioenplan de partij weer op de kaart zetten met concrete voorstellen die aansluiten bij de verwachtingen van haar kiespubliek.

Het debat over de pensioenhervorming barst binnenkort weer los. In welke richting het evolueert, hangt af van de kwaliteit van de concrete voorstellen, maar ook van het gewicht van de partijen die dat dossier opeisen. Een feit is dat de pensioenhervorming noodzakelijk is. Volgens het rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing van juli 2021 blijven, bij ongewijzigd beleid, de pensioenkosten de komende jaren stijgen. In 2021 is dat 11,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), in 2040 13,5 procent en in 2070 14 procent. Het rapport voorspelt ook een aanzienlijke stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg, die gelinkt is aan de budgettaire kosten van de vergrijzing. Het totaal van de sociale uitgaven zou verder toenemen tot 29,8 procent van het bbp in 2070.

Stevige positie

Het 22 pagina’s tellende CD&V-pensioenplan verzekert de partij van een zeer stevige positie in het debat over de pensioenhervorming en een kans om haar stempel te drukken op een thema dat behoort tot de kern van de christendemocratie: de georganiseerde solidariteit. Het is geen links, noch uitgesproken rechts plan, maar houdt de spreekwoordelijke kerk pal in het midden. Hoeveel kiezers nog in die kerk plaats willen nemen hangt af van de overtuigingskracht die aan de dag wordt gelegd.

Het CD&V-pensioenplan is geen links, noch uitgesproken rechts plan, maar houdt de kerk pal in het midden. Hoeveel kiezers nog in die kerk plaats willen nemen, hangt af van de overtuigingskracht die aan de dag wordt gelegd.

Het plan focust vooral op het verhogen van de pensioenen voor wie (langer) werkt, het flexibiliseren van de pensioenen om mensen langer te doen werken en garandeert de solidariteit met wie in het verleden zorgtaken op zich heeft genomen. Om dat allemaal mogelijk te maken is een verhoogde werkzaamheidsgraad nodig. Wat het plan ook meteen relativeert, aangezien op dit ogenblik federaal, noch Vlaams een plan op tafel ligt dat die werkzaamheidsgraad duurzaam kan verhogen tot 80 procent van de beroepsbevolking.

Getuige daarvan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het structurele onvermogen van de bevoegde diensten om langdurig werkzoekenden om te vormen tot gegeerde arbeidskrachten met een uitzicht op volwaardige, duurzame jobs. Is het trouwens niet hoog tijd dat we afstappen van de verplichte pensioenleeftijd? Vandaag verwachten we dat iedereen tot 65 jaar werkt. Maak dat iedereen die dat wenst ook na 65 jaar kan blijven werken.

Om de combinatie van werken, en dus extra sociale bijdragen, met een (vervroegd) pensioen te promoten moet de partij misschien ook eens kijken naar haar minister van Financiën. Vincent Van Peteghem kan rechtvaardige en effectieve incentives bedenken om die combinatie te vergemakkelijken. 

Luctor et emergo. Voor de christendemocraten wordt de strijd om er bovenop te komen stilaan van levensbelang.

Gesponsorde inhoud