Betere controle moet

©-

Een van de hoekstenen van het financiële systeem is het vertrouwen. Het vertrouwen dat, sinds de kredietcrisis in alle hevigheid losbarstte, totaal verdwenen is. Om dat vertrouwen te herstellen is niet alleen een leefbaar financieel systeem nodig, ook een betere controle is onvermijdelijk.

(tijd) - Een Europese werkgroep onder leiding van Jacques De Larosière bezorgde gisteren haar rapport  aan de Europese Commissie. Dat rapport bevat een scherpe analyse van wat fout liep maar reikt ook oplossingen aan.

Het bankentoezicht is altijd een heikel punt geweest. In de Europese Unie was dat ultiem een nationale kwestie. De idee van een Europese banktoezichthouder is voor veel lidstaten nog steeds onverteerbaar.

De verdienste van De Larosière is dat hij dat probleem omzeilt en met een tussenoplossing komt. Hij stelt een systeem van finan-
ciële toezichthouders voor die in welomschreven gevallen de neutrale scheidsrechter spelen.

Dat Europese platform is nodig, zeker voor een veertigtal groepen die in Europa transnationaal aan de slag zijn en daardoor risico’s nemen die niet altijd door de lokale toezichthouder kunnen worden ingeschat.

Om dicht bij huis te blijven: zowel bij de redding van Fortis als bij de redding van Dexia bleken de toezichthouders niet altijd over dezelfde informatie te beschikken, en de toestand niet op eenzelfde manier te hebben ingeschat. Dat leidde tot de bekende ongelukken met de twee financiële instellingen.

Daarnaast doet De Larosière nog een rist aanbevelingen voor de versterking van het kernkapitaal van de banken. De nieuwe Bazel II-normen hebben duidelijk niet gewerkt. De bankiers deden alles om aan hun verplichtingen te ontsnappen, zoals de creatie van buitenbalansstructuren.

De plannen van De Larosière zijn erg ambitieus, maar dat mag wel. De uitdagingen in de financiële sector zijn enorm.

De enige vraag is of de hervormingen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Of er inderdaad een soort Europees systeem van toezicht komt dat werkbaar is en dat ook effectief controleert. Veel zal afhangen van de mate waarin de Europese Commissie de voorstellen overneemt en in welke mate ze kan steunen op het Europees Parlement en de lidstaten.

Daar ligt wellicht het grootste gevaar. Het toezicht op de financiële wereld is altijd al een gevoelige kwestie geweest. En ook in deze crisis is in verspreide slagorde opgetreden. Men kan alleen maar hopen dat het toekomstige toezicht efficiënt en effectief zal zijn. Dat toezichthouders voldoende macht krijgen om in te grijpen als het fout dreigt te lopen.

Het wordt een moeilijke afweging tussen te veel regelgeving en voldoende toezicht. Maar één ding is duidelijk: de kredietcrisis heeft bewezen dat het toezicht op alle vlakken heeft gefaald. En daar moet dus dringend aan gesleuteld worden. De kwaliteit van het toezicht moet omhoog en de slagkracht ook. Dat geldt op Europees vlak, maar uiteraard ook nationaal.

Jean Vanempten
Senior writer

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud