IMF en Wereldbank mogen naar Irak

(tijd) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank kunnen de financiële situatie van Irak in kaart gaan brengen. Besluiten over wederopbouw en kwijtschelding van schulden zijn doorgeschoven naar de Veiligheidsraad en de Club van Parijs, een overlegorgaan van crediteurenlanden.

Dat is de uitkomst van beraad tussen de ministers van Financiën en bankpresidenten van de belangrijkste industrielanden, afgelopen weekeinde in Washington. 'Het IMF en de Wereldbank staan klaar om hun normale rol te vervullen bij Iraks herontwikkeling op het gepaste moment', aldus een verklaring van het IMFC, het beleidsbepalende comité van het IMF.

IMFC-voorzitter Gordon Brown, de Britse minister van Financiën, noemde het resultaat van de beraadslagingen een enorme stap vooruit. IMF-directeur Horst Köhler sprak van een fantastische uitkomst. Vooraf was gevreesd dat grote onenigheid tussen vooral de grote landen het inschakelen van IMF en Wereldbank al bij voorbaat zou blokkeren.

Volgens de Amerikaanse minister John Snow kunnen de Wereldbank en het IMF nu specialisten naar het land sturen om te kijken hoe de geldsituatie kan worden gestabiliseerd en waar de twee instellingen eventueel met leningen of expertise kunnen inspringen. Wereldbank-president James Wolfensohn had vorige week gezegd dat hij daarvoor politieke dekking nodig had. Zondag zei hij dat hij dit groene licht had gekregen.

Het IMFC, G7 en het Ontwikkelingscomite van de Wereldbank spraken ook steun uit voor een 'verdere' resolutie van de Veiligheidsraad en betrokkenheid van de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Bretton-Woodsinstellingen (zoals IMF en Wereldbank worden genoemd) bij de wederopbouw. De G7, waarin de grootste industrielanden zijn vertegenwoordigd, wijst op de noodzaak van een multilaterale inspanning om Irak te helpen.

Een nieuwe VN-resolutie zou in de plaats moeten komen van de huidige VN-sancties, die de rol van multilaterale instellingen en hervatting van de olie-export vooralsnog onmogelijk maken.

De verwijzing van de schuldkwestie naar de Club van Parijs wijst op de eventuele bereidheid om de Iraakse schulden, die worden geraamd op 50 tot 60 miljard dollar (herstelbetalingen ten belope van 200 miljard dollar aan Iran en Koeweit niet meegerekend) te herschikken of zelfs gedeeltelijk af te schrijven. Volgens de Amerikaanse minister John Snow erkennen de G7-landen dat het Iraakse volk de last van de huidige schuld niet kan dragen. Maar Europese ministers vonden het nog veel te vroeg om over kwijtschelding te praten.

'Elke speculatie daarover is zeer, zeer prematuur, en dan druk ik me voorzichtig uit', aldus de Duitse minister van Financiën, Hans Eichel, wiens land nog ca. 4 miljard dollar te goed heeft. Zijn Franse collega Francis Mer zei er weinig voor te voelen om met een schone lei te beginnen. Frankrijk heeft 1,7 à 1,8 miljard dollar te goed.

Naar Wereldbank-maatstaven gemeten is Irak geen arm land. Het kan zijn eigen voedsel produceren en heeft immense olievoorraden, die een behoorlijke inkomensstroom kunnen garanderen. De hulporganisatie Oxfam noemde het in een verklaring hypocriet dat de VS zich sterk maken voor schuldafschrijving voor Irak, terwijl straatarme Afrikaanse landen nog steeds gebukt gaan onder zware schulden die ook zijn aangegaan door ondemocratische regimes.

Er is afgelopen weekeinde niet gesproken over de bedragen die bij elkaar gelegd zouden moeten worden voor de wederopbouw van Irak en evenmin over vorm en tijdstip van een eventuele donorconferentie. Wolfensohn zei 'werkelijk geen idee te hebben' van de behoeften. Volgens sommige ramingen zouden honderden miljarden nodig zijn over een reeks van jaren. De ministeriële organen gaven IMF en Wereldbank uitdrukkelijk opdracht om de situatie in kaart te brengen, zodra de veiligheidssituatie dat toelaat.

Gevraagd of Irak grotere armoedeproblemen in de wereld dreigt te verdringen, zei Wolfensohn, dat de 'andere oorlog' tegen armoede, droogte en ziekte niet onder alle aandacht voor Irak heeft geleden. Volgens een rapport dat de Wereldbank zondag publiceerde zijn de zogenaamde millenniumdoelstellingen van de VN, zoals halvering van de armoede, nog steeds haalbaar als de rijke landen handelsbelemmeringen wegnemen en de arme landen meer investeren in gezondheid en onderwijs.

Rik WINKEL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud