Onkelinx: 'Stakingsrecht is fundamentele vrijheid'

Minister Onkelinx reageerde in de plenaire zitting van de Kamer op het idee van Karel de Gucht naar aanleiding van een vraag van Geert Bourgeois (N-VA). De minister ging niet frontaal in de aanval tegen De Gucht. Maar ze maakte vriendelijk duidelijk dat een koppeling van het stakingsrecht in publieke bedrijven aan een gerechtelijke uitspraak voor haar onbespreekbaar is. 'Het stakingsrecht is een fundamentele vrijheid.'

De minister ziet wel heil in een hervorming van de overlegstructuren in publieke ondernemingen om zo de sociale vrede in deze overheidsbedrijven beter te verzekeren. De voorzitter van sp.a, Patrick Janssens, denkt in dezelfde richting.

De Gucht reageerde met zijn voorstel op de recente treinstaking. Die actie zorgt volgens de voorzitter van de VLD voor te veel ongemak en economisch verlies. Bedrijven die instaan voor de openbare dienstverlening moeten daarom zorgvuldiger omspringen met het recht op staken. 'Een rechtscollege kan op basis van het evenredigheidsbeginsel voorwaarden en beperkingen opleggen met het oog op het waarborgen van de openbare dienst, zonder afbreuk te doen aan het recht op staking. In extreme gevallen kan een staking verboden worden', staat in een mededeling van de voorzitter. In een gesprek met de redactie wou hij niet kwijt of de VLD wetgevende initiatieven gaat nemen om een aanpassing van de stakingswetgeving af te dwingen. 'Laat ons eerst het brede debat voeren. We zullen dan wel zien.'

Het initiatief van de VLD-voorzitter lokte een storm van reacties uit. Agalev blijft onvoorwaardelijk voorstander van het behoud van het stakingsrecht, ondanks een aantal kritische bedenkingen bij de recente treinstaking. De Vlaamse socialisten willen ook niet raken aan het stakingsrecht. De vakbonden reageren scherp. 'Dit voorstel is onwaardig voor een democratische politicus', laat de christelijke vakbond ACV weten. Bij de werkgevers is de toon anders. De Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo, steunt het voorstel. Volgens topman Kris Peeters van Unizo kost elke dag spoorstaking 12,4 miljoen euro (een half miljard frank) van het Belgische BBP. Peeters baseert zich op berekeningen van zijn organisatie.

De Belgische werkgeversorganisatie VBO is voorstander van een debat over het stakingsrecht en over de grenzen ervan. Dat debat mag zich volgens het VBO niet beperken tot de openbare sector. De werkgevers herhalen hun protest tegen de beslissing van de regering om stakingsconflicten in private bedrijven niet langer door rechtbanken van koophandel maar door arbeidsrechtbanken te laten behandelen. De rechtbank van eerste aanleg verliest zo de mogelijkheid na een eenzijdig verzoek van één partij (doorgaans de werkgever) tussenbeide te komen in een sociaal conflict. Premier Guy Verhofstadt kondigde dit plan vorige week tot grote woede van de werkgevers aan in zijn beleidsverklaring.

Karel de Gucht kwam de werkgevers donderdag tegemoet. De VLD-voorzitter wil dat de regering het idee uit de beleidsverklaring eerst aan de sociale partners voorlegt. 'Uit de reactie van het VEV blijkt duidelijk dat hierover geen overleg is geweest. Ik vind dat de sociale partners eerst gehoord moeten worden.' Gezien de radicaal tegengestelde meningen van vakbonden en werkgevers, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit overleg een unaniem, positief advies oplevert. 'In dat geval vind ik dat de regering zich opnieuw moet beraden over haar standpunt', besluit De Gucht.

RS/IB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud