Advertentie

Vennootschapsbelasting: afschrijvingen, autokosten en liquidatieboni zijn de dupe

Het lijkt erop dat de regering een 'goednieuwsshow' wou brengen, nu het laatste parlementair jaar zonder verkiezingen begint. De verlaging van de tarieven wordt breed uitgelegd. Maar hoe de 1,19 miljard euro moet worden terugverdiend, heeft de regering nog niet definitief uitgemaakt. In 1999 bracht de vennootschapsbelasting 7,88 miljard euro (318 miljard frank) op. 1,19 miljard terugverdienen is een stevige brok.

Het gemene tarief in de vennootschapsbelasting is nu 39 procent (art. 215, eerste lid W.I.B. 1992). Daarbovenop komt een crisisbelasting van 3 procent (art. 463bis, § 1, 1° W.I.B. 1992). Samen geeft dat 40,17 procent. De regering verlaagt het tarief van 39 procent tot 33 procent. Maar de crisisbelasting wordt niet afgeschaft. Het nieuwe gecombineerde tarief eindigt dus op 33,99 procent. De liberalen hadden de vorige maanden aangekondigd de crisisbelasting af te schaffen, zonder dat die minderontvangst zou moeten worden gecompenseerd. Maar roden en groenen willen daar niet van weten. Blijkbaar hebben die laatsten hun slag thuisgehaald. De crisisbelasting blijft dus overeind. Wellicht daarom wordt in de nota geschreven dat de vermindering van dit tarief maar een eerste stap is. Het doel is volgens de regering de crisisbelasting af te schaffen en het belastingtarief terug te brengen tot 30 procent.

Het verminderd tarief blijft dan toch overeind. Dat tarief is bedoeld voor kleine en middelgrote vennootschappen. Om dat tarief te krijgen moeten die vennootschappen voldoen aan precieze voorwaarden (art. 215, derde lid W.I.B. 1992). Zo moet één bedrijfsleider een bezoldiging krijgen gelijk aan het belastbaar inkomen van de vennootschap met een maximum van 1 miljoen. Op een bepaald ogenblik zag het er naar uit dat dit verminderd tarief zou verdwijnen, omdat het globale tarief toch flink zou dalen. Maar dat is dus niet beslist. Integendeel, het verminderd tarief op zich zal ook dalen.

Het verminderd tarief verschilt het meest van het eenduidige tarief bij een belastbaar inkomen van de vennootschap van net 89.241,67 euro (3,6 miljoen frank). Op dat niveau zullen de nieuwe tarieven leiden tot een besparing van 4276,78 euro (172.525 frank). Dat betekent een besparing van 13,77 procent. Boven de 89.241,67 euro neemt het voordeel van het verminderd tarief voortdurend af. Bij een belastbaar inkomen van 322.261,58 euro (13 miljoen frank) valt het verminderd tarief immers samen met het eenduidige tarief.

Tot zover het goede en duidelijke nieuws. Aangezien het een broekzak-vestzakoperatie wordt, moet de minderontvangst gecompenseerd worden. Maar hoe is helemaal nog niet duidelijk. De regering kondigt zeer vaag maatregelen aan om de budgettaire compensatie te verzekeren. Een overzicht van wat wél al bekend is.

Fiscale verliezen mogen niet in mindering gebracht worden van de winst die voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen (art. 207, tweede lid W.I.B. 1992). Deze beperking geldt nu enkel voor zover op die abnormale of goedgunstige voordelen verliezen van vorige boekjaren worden aangerekend. Stel dat een vennootschap in een inkomstenjaar een gulle factuur schrijft naar een bevriende vennootschap waar op geen enkele wijze prestaties tegenover staan om een globaal verlies van het boekjaar weg te werken. Voortaan zal die vennootschap toch belasting moeten betalen op de uitgeschreven factuur.

De vrijstelling van roerende voorheffing bij liquidatieboni, inkoop eigen aandelen en scheidingsaandeel voorzien in art. 264, eerste lid, 2° W.I.B. 1992, verdwijnt. Alhoewel de minister van Financiën, Didier Reynders, maar bleef herhalen dat aan deze vrijstelling niet zou worden getornd, gebeurt dat nu wél. Een roerende voorheffing van 10 procent zal verschuldigd zijn. Uiteraard enkel als een natuurlijk persoon de uitkering ontvangt. Tussen vennootschappen blijft de uitkering gekwalificeerd als een definitief belast inkomen.

Een derde compensatie blijft onnoemelijk vaag: 'In hoofde van de vennootschappen zullen sommige aftrekken worden herzien of gewijzigd. Dat zal onder meer het geval zijn voor de afschrijvingsregels en het ten laste nemen van autokosten.' Naar verluidt zal het stelsel van degressieve afschrijvingen aangepakt worden. Dat zou kunnen verdwijnen. Merkwaardig in een tijd dat de economie en dus de investeringen slabakken. Autokosten zouden niet langer meer voor 75 procent aftrekbaar zijn. Voor hoeveel dan wel, staat niet in de nota. Of de brandstof gespaard wordt, is al evenmin duidelijk. Vraag blijft of dit ook zal leiden tot aanpassingen in de personenbelasting.

Laatste belangrijke compensatie is het niet langer aftrekbaar stellen van de gewestbelastingen (andere dan vermeld in art. 3 Wet 16.01.1989). De onroerende voorheffing en de registratierechten blijven dus buiten schot. Het gaat vooral om milieufiscaliteit en leegstandheffing.

Voorts stelt de regering de aftrek van definitief belaste inkomsten verder te willen beperken, zodat ze enkel nog kan bij echte dubbele economische belasting. Kasgeldvennootschappen worden speciaal geviseerd. De strijd tegen misbruik van de vennootschapsvorm wordt opgevoerd.

De belastingverlaging is mooi. Maar ze wordt volledig gecompenseerd. De roes zal snel over zijn. Deze belastinghervorming mag dan wel macro-economisch neutraal zijn, bij de individuele ondernemingen zullen er winnaars en verliezers zijn. Hoe groter het aandeel winst in de totale opbrengst is, hoe groter de belastingbesparing zal zijn. Maar als een vennootschap amper winst maakt en nogal wat kosten heeft, zal door de compensatie zo'n vennootschap meer belasting betalen dan vroeger. De verlaging van de tarieven zal de meerbelasting op verworpen kosten níet compenseren. Vennootschappen die niet veel winst maken zullen dus betalen voor vennootschappen die veel winst hebben. Deze hervorming heeft enkel tot doel het belastingtarief terug te brengen naar een aanvaardbaar peil om de toets met de buitenlandse tarieven te kunnen doorstaan. Het is zuivere 'window dressing'.

Jan Verhoeye, accountant en docent aan het departement handelswetenschappen en bestuurskunde van de Hogeschool Gent

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud