Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Leg uw contracten onder de loep

Karel Schulpen, advocaat-vennoot bij Arcas Law ©Karel Schulpen

De brexit kan het u moeilijker maken om de contractuele verplichtingen van uw bedrijf na te komen. Daarom moet u nu al de voorwaarden in uw handelscontracten nalezen en, indien nodig, heronderhandelen.

Handelscontracten bepalen de voorwaarden van leveringen van diensten of goederen tussen professionele partijen, ook internationaal. ‘Met een goed opgestelde overeenkomst kunt u rechten en plichten bepalen, het toepasselijke recht en de bevoegde rechter’, zegt Karel Schulpen, advocaat-vennoot bij Arcas Law. ‘Zonder geschreven afspraken moet de rechter zelf de lacunes invullen op basis van internationale rechtsregels en zijn eigen nationale wetgeving. Dat biedt weinig rechtszekerheid voor alle partijen.’

In een handelsovereenkomst maakt u afspraken over prijzen en leveringstermijnen. Wie zakendoet met landen buiten de eurozone, kan hierin ook een wisselkoers vastleggen. ‘Maar de brexit kan zulke afspraken bemoeilijken’, stelt Bart Volders, advocaat-vennoot bij Arcas Law. ‘Want wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder goede afspraken uit de EU stapt, kunnen douaneformaliteiten aan de grens tot lange wachttijden leiden. Daardoor komen afgesproken leveringstermijnen mogelijk in het gedrang.’

Advertentie

‘Bekijk ook de incoterms in uw handelscontracten, want die kunnen u opzadelen met extra kosten.’

Karel Schulpen
advocaat-vennoot bij Arcas Law

Kunt u dan geen overmacht inroepen? ‘Een handelscontract bindt in principe alle partijen, ongeacht de omstandigheden’, weet Karel Schulpen. ‘Volgens de wet kunnen ze in het geval van overmacht bevrijd zijn van de gemaakte afspraken, zonder schadevergoeding. U kunt overmacht bijvoorbeeld inroepen bij een oorlog of natuurramp. Maar de brexit - die al in 2016 aangekondigd werd - is geen vorm van force majeure, en is dan ook geen geldig excuus om aan contractuele engagementen te ontkomen.’

Moeilijkheden voorkomen
De brexit kan dus allerlei parameters in een handelscontract beïnvloeden. ‘Een nadelige wisselkoers van het Britse pond of invoerheffingen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat eerder afgesproken prijzen niet meer haalbaar zijn’, illustreert Bart Volders. ‘In principe zijn zulke moeilijkheden in de uitvoering geen reden om de overeenkomst zomaar eenzijdig te beëindigen. Wat wél kan, is proberen om de voorwaarden uit het contract te hernegotiëren met de andere partij, en ze zo weer in lijn te brengen met de nieuwe realiteit.’

‘U kunt de brexit niet inroepen als overmacht wanneer u uw contractuele verplichtingen niet kunt nakomen.’

Karel Schulpen
advocaat-vennoot bij Arcas Law

Op dit moment heerst er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van de brexit. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, en die hebben allemaal hun eigen gevolgen voor wie handeldrijft met het VK. Bart Volders: ‘In het huidige onzekere klimaat hebben alle partijen eens te meer baat bij een gesprek over contractvoorwaarden en eventuele problemen. U kunt uw Britse klanten niet dwingen om mee rond de tafel te zitten, maar de kans is reëel dat zij daartoe bereid zijn. Want ook zij willen dat contracten na de brexit nog altijd correct uitgevoerd worden.’

‘Bekijk zeker ook de verwijzingen naar incoterms in uw overeenkomsten’, waarschuwt Karel Schulpen. ‘Dat zijn gestandaardiseerde sets van rechten en plichten bij de internationale leveringen van goederen. De strenge DDP-incoterm, die staat voor “Delivered Duties Paid”, legt alle verantwoordelijkheid bij de verkopende partij. Dat betekent dat die het transport moet verzekeren, de goederen dient in te klaren, de invoerrechten moet voldoen in het land van bestemming, enzovoort. Door de brexit kunnen deze verplichtingen u opzadelen met extra kosten.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.