Logo
Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De ideale brug van sparen naar beleggen'

©KBC Asset Management

Fiscaal pensioensparen bestaat 30 jaar. Toch zit er nog geen sleet op de populariteit, integendeel. Steeds meer jonge mensen kiezen voor een pensioenspaarfonds. ‘De fiscale voordelen en het wettelijk kader maken van pensioenspaarfondsen een heel slimme belegging, zeker als je er vroeg mee begint’, klinkt het bij KBC Asset Management.

Het pensioen in België bestaat uit vier grote pij-lers. De eerste ligt voor de hand: het wettelijk pensioen, wat u krijgt van de overheid. Maar dat bedrag volstaat voor de meeste mensen niet om hun levensstandaard te behouden. Op een aantal uitzonderingen na, valt een Belg op zijn 65ste terug op 40 procent van zijn loon. Dat is de gevreesde pensioen-kloof.Om die kloof te dichten, versterken we de pensioenen met drie andere pijlers. De tweede pijler is een aanvulling gelinkt aan uw job of beroepsactiviteit: een groepsverzekering of pensioenfonds afgesloten door je werkgever of een vrij aan-vullend pensioen voor zelfstandigen.

‘In sommige landen zoals Nederland is een aanvullend pensioen uit de tweede pijler vrij algemeen verspreid, maar in België is die aanvulling verre van volledig.’, zegt Jos De Leeuw, productbeheerder bij KBC Asset Management. 

Dat brengt ons bij de derde pijler, wél toegankelijk voor ieder-een: pensioensparen met fiscaal voordeel. Deze optie heeft zijn wortels in 1987, toen de regering fiscale voordelen koppel-de aan het beleggen in Belgische aandelen.

Doelstelling? De participatie van de burgers in de Belgische economie bevorderen. Die beperkte regionale focus is omwille van een gezondere risicospreiding ondertussen verbreed. Wie de financiële mogelijkheden heeft, kan zijn pensioenspaarpot ten slotte nog aanvullen met de zogenaamde vierde pijler: vrij en onbeperkt beleggen, weliswaar zonder fiscale voordelen. 

POPULAIR BIJ JONGEREN

Hoewel het fiscaal pensioensparen ondertussen ruim 30 jaar bestaat, heeft de formule weinig van zijn aantrekkingskracht verloren, integendeel. Liefst 400.000 KBC-klanten doen aan pensioensparen. Opvallend: het publiek wordt steeds jonger. ‘Van de 20.000 klanten die in 2016 startten met pensioensparen, was de helft jonger dan 30’, aldus KBC Asset Management. ‘Vroeger waren het vooral dertigers en veertigers die interesse toonden voor pensioensparen.

‘65 procent aandelen lijkt veel voor beleggers met een korte horizon, maar op lange termijn kan die samenstelling voor hogere opbrengsten zorgen.’
Paul Beller
portefeuillebeheerder KBC Asset Management

Jongeren waren daar minder mee bezig,’ aldus De Leeuw. Vandaag liggen de kaarten anders. ‘Het besef groeit dat die derde pijler cruciaal is om de pensioenkloof te verkleinen. Daarnaast zien steeds meer jongeren pensioenspaarfondsen als een laagdrempelige, kwalitatieve langetermijninvestering. De ideale stap van sparen naar beleggen.’ Is pensioensparen een slimme belegging? De fiscale voordelen vormen alvast een aantrekkelijke eigenschap.

Concreet: de pensioenspaarder krijgt jaarlijks 30 procent van zijn spaarinspanningen terug in de vorm van een belastingvermindering. Het fiscaal maximumbedrag dat u kunt sparen, is door de jaren heen flink opgetrokken, in lijn met de inflatie. Momenteel is het geplafonneerd op 940(1) euro per jaar. Wanneer ze 60 zijn, betalen pensioenspaarders eenmalig een eindbelasting van 8 procent.

De fiscale spelregels veranderen in 2018 opnieuw. Omdat de definitieve wetteksten pas gepubliceerd worden in december, is het nog even wachten op de details. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de huidige formule aangevuld met een tweede optie: een hoger plafond (1.200 euro) en bijgevolg potentieel grotere pensioenspaarpot, gekoppeld aan een lagere belastingvermindering (25%) en iets hogere eindbelasting.

KLEINE BEDRIJVEN, INTERESSANTE SEGMENTEN

De fiscale voordelen blijven een belangrijk argument om te kiezen voor pensioensparen. Maar hoe zit het met het rendement? ‘Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering’, zegt Paul Beller, portefeuillebeheerder van het pensioenspaarfonds Pricos. Een pensioenspaarverzekering is een soort levensverzekering met een vaste looptijd, kapitaalgarantie en een gegarandeerd rendement.

‘Hoe vroeger je eraan begint, hoe hoger de potentiële opbrengsten’

‘We hebben wel eens kritiek op bepaalde wettelijke kaders, maar het moet gezegd: de regelgeving rond pensioenspaarfondsen wérkt. De specifieke eigenschappen, langetermijnhorizon en fiscale voordelen maken er een heel kwalitatieve belegging van. Zeker voor jonge mensen die pas beginnen te werken, is dit de ideale stap naar beleggen.

Pensioensparen vraagt geen groot vermogen. Je hoeft niet meteen het fiscale maximumbedrag te sparen: bij KBC kun je bijvoorbeeld al pensioensparen vanaf 10 euro per maand. Wacht er niet te lang mee: hoe vroeger je eraan begint, hoe hoger de potentiële opbrengsten. Wanneer je 40 jaar spaart, bouw je niet alleen een mooi kapitaal op, ook eventuele opbrengsten worden herbelegd. Je ontvangt dus ook rente op rente. Dat maakt het de ideale manier om de pensioenkloof te verkleinen.

Jos De Leeuw, productbeheerder pensioenspaarfondsen,
en Paul Beller, portefeuillebeheerder KBC Asset Management

Een pensioenspaarfonds zoals Pricos(2) is een collectieve belegging en heeft dus géén gegarandeerd rendement. Daardoor kan Pricos zijn portefeuille veel dynamischer beleggen, wat op langere termijn een potentieel hogere opbrengst oplevert.Anderzijds blijft een pensioenspaarfonds een belegging die risico's op onder andere kapitaalverlies met zich mee-brengt, eigen aan beleggen.Dat mensen interesse hebben voor een pensioenspaarfonds heeft volgens Beller veel te maken met het specifieke wettelijke kader.

In de eerste plaats bepaalt dit kader een aandelenpercentage tot 75% van de portefeuille, wat het rendement over de voorbije 30 jaar aan-zienlijk heeft ondersteund in vergelijking met formules met veel minder aandelen. ‘Zo’n aandelenpercentage lijkt hoog voor beleggers met een korte horizon, maar pensioenspaarders zijn lange termijn beleggers en die zijn veel minder gevoelig voor de dagelijkse koersschommelingen op de aandelenmarkten’, zegt Beller.

Risico-averse beleggers of klanten die de pensioenleeftijd naderen, kunnen kiezen voor het pensioenspaarfonds Pricos Defensive met aanzienlijk minder aandelen. Maar ook hier is beleggen in een pensioenspaarfonds nooit risicoloos en kan het eventueel kapitaalverlies met zich meebrengen.

Bovendien wordt tot 30% van de aandelenportefeuille belegd in aandelen van kleine Europese ondernemingen. Dat is een heel interessant marktsegment voor experten die hun portefeuille actief beheren. Tenslotte leggen Belgische pensioenspaarfondsen weliswaar de nadruk op de Euro, de thuismunt, maar toch laat het kader ook ruimte voor een beetje wisselrisico, wat de spreiding van de portefeuille ten goede komt. De cijfers bewijzen het: pensioenspaarfondsen halen - op lange termijn - mooie opbrengsten. Het rendement van Pricos bijvoorbeeld, bedraagt 7,39* procent op jaar-basis sinds de start. Het rendement van Pricos Defensive bedraagt 4,61* procent op jaarbasis.

*Het gaat hier telkens over het brutorendement en dat is voor aftrek van de eenmalige eindbelasting en excl. belastingvermindering.
Bron: KBC Asset Management. Opgelet: Rendementen uit het verleden vormen ook geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

SLIM PENSIOENSPAREN

Kom niet aan uw pensioenspaarpot voor uw 60ste

Pensioensparen is fiscaal voordelig. U hoeft alleen een eindbelasting van 8 procent te betalen. Maar wie voor zijn 60ste geld opneemt, betaalt een boetetarief van 33 procent. Hebt u door omstandigheden extra kapitaal nodig? Breek eerst andere potten open voor u aan een pensioenspaarfonds raakt.

Cashen op uw 60ste? Laat altijd iets staan

De pensioenspaarder betaalt standaard op zijn 60ste een eindbelasting. Het staat u vrij om uw geld op dat moment ook allemaal op te nemen, maar weet dat de voordelen dan ook stoppen. Het is slimmer om een pensioenspaarfonds nog vijf jaar langer aan te houden. Neem desnoods maar een deel op. U geniet dan nog even langer van het rendement én de fiscale voordelen.

U hoeft niet alles te verkopen op uw 65ste

In tegenstelling tot een pensioen-spaarverzekering - die kapitaal uitkeert op een vastgelegde datum – hoeft u de spaarpot van een pensioenspaarfonds niet leeg te maken op uw 65ste. Hebt u het geld niet meteen nodig? Wacht dan een gunstig moment op de financiële markten af om te cashen.

Dit artikel bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van deze publicatie maar kan wijzigen in de toekomst.
1. Fiscaal maximumbedrag voor de inkomstenjaren 2014 t.e.m. 2017. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
2. Pricos en Pricos Defensive zijn pensioenspaarfondsen naar Belgisch recht, beheerd door KBC Asset Management NV. De toetredingskosten bedragen 2% op nieuwe stortingen. Pricos heeft een KBC-productscore 4, geen kapitaalbescherming. De lopende kosten (inclusief beheerloon) bedragen 1,25%. Pricos Defensive heeft een KBC-productscore 4, geen kapitaalbescherming. De lopende kosten (inclusief beheer-loon) bedragen 1,24%. De spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75% belegd zijn in obligaties, maximaal 75% in aandelen, en mag ten hoogste 10% in cash aangehouden worden.Bovendien mag maximaal 20% in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn. Pricos belegt meer in aandelen dan in obligaties; Pricos Defensive belegt meer in obligaties dan in aandelen. Er zijn geen uittredingskosten of beursbelasting en u kunt gratis overstappen van het ene fonds naar het andere.
Deze pensioenspaarfondsen hebben geen eindvervaldag. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: maximaal 5%. Eenmalige belasting van 8% op het moment dat u 60 jaar wordt (of na 10 jaar looptijd als u vanaf 55 start). Die belasting wordt berekend op het totaal van de stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Sinds 2015 betalen pensioenspaarders jaarlijks 1% vooraf op hun spaarsaldo. Deze voorafnames worden in mindering gebracht van de eindbelasting. Een belegging in Pricos (Defensive) heeft bovendien een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.
Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB). Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in verhouding tot het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen, omdat deze fondsen geen minimumrendement bieden. Prospectus, document Essentiële Beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag liggen gratis in het Nederlands, Frans, Engels en Duits ter beschikking in elk KBC bankkantoor. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus door, voor u beslist om in Pricos of Pricos Defensive te investeren.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be; Tel. 0800 62 084 of ombudsman@ombudsfin.be. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Alle nettoinventariswaardes (NIW) zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’. Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker. Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon. 

Logo
Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de inhoud.