Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kan elke werkgever economische werkloosheid voor bedienden aanvragen?

Om de invoering van economische werkloosheid voor bedienden te vergemakkelijken heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 147 gesloten. Die is in werking getreden op 18 maart 2020 en is geldig tot 30 juni 2020.

Werkgevers die tijdelijk geen werk kunnen verschaffen aan hun werknemers als gevolg van een vermindering van de omzet, de productie, het klantenbestand of het aantal bestellingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Als de tijdelijke werkloosheid echter te maken heeft met het coronavirus vraagt u het best tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan. De formaliteiten en de procedure met betrekking tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn immers aanzienlijk versoepeld.

Waarvoor dient cao nr. 147?

Een bedrijf in moeilijkheden dat voor zijn bedienden tijdelijke werkloosheid om economische redenen wenst in te voeren moet in principe gebonden zijn door een sectorale cao. Is het bedrijf dat niet, dan moet het gebonden zijn door een bedrijfs-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan.

Voortaan kunnen ondernemingen die momenteel niet gebonden zijn door een sectorale cao, een bedrijfs-cao of een ondernemingsplan een beroep doen op cao nr. 147 om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren. Bijgevolg moeten bedrijven geen bedrijfs-cao of ondernemingsplan meer sluiten of opstellen. Alle andere formaliteiten blijven echter van kracht.

Sectoren en bedrijven die geen maatregelen hebben genomen, behouden de mogelijkheid om eigen overeenkomsten of ondernemingsplannen op te stellen.

Bedrijven die een ondernemingsplan hebben ingediend maar die wachten op de goedkeuring ervan door de Commissie “ondernemingsplannen” van de FOD Werkgelegenheid vallen onder CAO nr. 147.

Onderneming in moeilijkheden

Om het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden te kunnen toepassen moet de onderneming beschouwd worden als een bedrijf in moeilijkheden.

Een onderneming wordt beschouwd als bedrijf in moeilijkheden wanneer ze zich in één van de volgende situaties bevindt:

  • de onderneming kent een substantiële daling van minimum 10 procent van haar omzet, productie of bestellingen tijdens één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag voor economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het kalenderjaar 2008 of van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan;

  • de onderneming kent tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de kennisgeving aan de RVA van onderneming in moeilijkheden is gebeurd, een aantal dagen economische werkloosheid voor haar arbeiders van ten minste 10 procent van het totale aantal (arbeiders en bedienden) aan de RSZ aangegeven dagen;

  • de minister van Werk erkent de onderneming als bedrijf in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

De aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden

In de huidige situatie zal de werkgever hoogst waarschijnlijk opteren voor de 3e hypothese (de minister van Werk erkent de onderneming als bedrijf in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn, een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben).

Hij zal dan ook een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden moeten indienen bij de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De FOD Werkgelegenheid stelt een model ter beschikking voor het aanvragen van de erkenning als bedrijf in moeilijkheden. Ook kan de aanvraag elektronisch worden ingediend.

Opgelet! De werkgever moet aantonen dat hij geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Het bewijs van die substantiële daling moet worden geleverd aan de hand van btw-aangiften of elk ander bewijsstuk. De onderneming moet ook het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

Stelsels van economische werkloosheid

De werkgever kan kiezen tussen twee stelsels van economische werkloosheid:

  • de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: maximaal 16 weken per kalenderjaar, per volledige kalenderweek;

  • gedeeltelijke arbeid die ten minste twee arbeidsdagen per week omvat: maximaal 26 weken per kalenderjaar per volledige week.

Bij een combinatie, over hetzelfde jaar, van stelsels van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en stelsels van gedeeltelijke arbeid, gelden twee weken in het stelsel van gedeeltelijke arbeid als één week in het stelsel van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Aanvullende vergoeding van 5 euro

De werkgever die zich beroept op CAO nr. 147 om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren is een toeslag van 5 EUR per werkloosheidsdag verschuldigd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.