shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Aankondiging modaliteiten keuzedividend

De raad van bestuur van Care Property Invest heeft op 25 mei 2022 besloten om de aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. Vanaf 31 mei 2022 t.e.m. 15 juni 2022 (15u00 CEST) kan met 37 coupons nr. 14, worden ingeschreven op een nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van € 23,46 per nieuw aandeel.

De aandeelhouders werden op de gewone algemene vergadering van vandaag, woensdag 25 mei 2022, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend per aandeel t.b.v. € 0,7461 bruto per aandeel goed (€ 0,6342 netto per aandeel, na afhouding van 15% roerende voorheffing), voor wat de dividendrechten verbonden aan coupon nr. 14 betreft.

De raad van bestuur van Care Property Invest heeft beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuzedividend aan te bieden aan de aandeelhouders. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden om (i) ofwel de nettodividendvordering in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, (ii) ofwel het dividend in cash te ontvangen, (iii) ofwel te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De nieuwe gewone aandelen van Care Property Invest die in het kader van het keuzedividend zullen worden uitgegeven, met coupon nr. 16 aangehecht, zullen delen in het resultaat van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2022.

De inbreng in natura van nettoschuldvorderingen in het kapitaal van Care Property Invest in het kader van het keuzedividend, en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, versterkt het eigen vermogen van de Vennootschap en verlaagt derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad. Dit biedt Care Property Invest de mogelijkheid om in de toekomst desgevallend bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten en stelt de Vennootschap in staat om haar groei-intenties verder te realiseren.

Het keuzedividend leidt verder (a rato van de inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap) tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap wat de liquiditeitspositie versterkt.

Een aandeelhouder die deelt in de winst voor boekjaar 2021 heeft aldus de volgende keuze:

  • Inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen in Care Property Invest:

Op een nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van de nettodividendrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 14, verbonden aan 37 bestaande aandelen van dezelfde vorm (elk ten bedrage van het nettodividend van € 0,6342). Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 23,46 per nieuw aandeel.

De uitgifteprijs werd bepaald op basis van de “volumegewogen gemiddelde beurskoers” (de “Volume Weighted Average Price” of “VWAP”) van het aandeel van Care Property Invest, berekend over een periode van vijf beursdagen op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van het besluit tot kapitaalverhoging, d.i. de periode van 18 mei 2022 tot en met 24 mei 2022, en gecorrigeerd voor het dividendrecht verbonden aan coupon nr. 15, die op 27 mei 2022 onthecht zal worden, zijnde afgerond € 24,33.

De uitgifteprijs van € 23,46 per aandeel houdt een korting in van ongeveer 3,57 % ten opzichte van de gehanteerde referentiebeurskoers. De korting ten opzichte van de slotkoers (na correctie in het licht van de onthechting van coupon nr. 15) van het aandeel Care Property Invest op 24 mei 2022 bedraagt ongeveer 2,74 %.

  • Uitbetaling van het dividend in cash:

Er wordt een totaal brutodividend van € 0,7461 uitgekeerd (€ 0,6342 netto, na afhouding van 15% roerende voorheffing) per aandeel voor wat de dividendrechten verbonden aan coupon nr. 14 betreft.

  • Een combinatie van beide voorgaande opties:

Een combinatie tussen een inbreng in natura van nettodividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen en een uitbetaling van het nettodividend in cash.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf dinsdag 31 mei 2022 (9u00 CEST) en uiterlijk op woensdag 15 juni 2022 (15u00 CEST) hun keuze bekend te maken. Houders van aandelen op naam kunnen hiervoor terecht bij de Vennootschap, en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen van de Vennootschap. Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij hun financiële instelling terecht waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Aandeelhouders die op 15 juni 2022 (15u00 CEST) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie