Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo verdient u bij na uw pensioen

Het is niet omdat u met pensioen bent, dat u niet meer mag werken. Integendeel, vaak kan met voordelige formules nog wat worden bijverdiend, boven op het wettelijk pensioen. Maar dan moet u zich wel aan de spelregels houden.
©Filip Ysenbaert

U bent werknemer

De afscheidsdrink met de collega’s is achter de rug. Misschien gaf u een feest voor familie en vrienden. Met het pensioen breekt een nieuwe levensfase aan. En krijgt u een zee van tijd. Sommigen maken werk van de uitgestelde hobby, gaan meer reizen, maken tijd vrij voor kinderen en kleinkinderen... Anderen willen toch nog wat aan de slag blijven. Omdat ze iets ‘zinnigs’ willen doen. Maar vaak ook uit bittere noodzaak, wegens het karige pensioen.

 

 

1. Wie mag onbeperkt bijverdienen?

Drie categorieën van gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen:

  • 65-plussers
  • Loopbaan van 45 jaar
  • Overgangsuitkering

Weduwen en weduwnaars die een overgangsuitkering krijgen, zijn niet beperkt. Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor een langstlevende huwelijkspartner die niet oud genoeg is om een overlevingspensioen te ontvangen. Is uw huwelijkspartner overleden in 2020, dan bedraagt de minimumleeftijd voor een overlevingspensioen 47 jaar en 6 maanden.

2. Waar ligt het plafond voor wie slechts beperkt mag bijverdienen?

Gepensioneerden die niet in aanmerking komen voor het onbeperkt bijverdienen, moeten hun jaarlijkse bijverdienste beperken. Hoeveel u mag bijverdienen, hangt af van een aantal factoren, zoals uw leeftijd, het type pensioen dat u ontvangt, het soort werk dat u doet en een eventuele kinderlast. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Om de coronacrisis te counteren, nam minister Bacquelaine wel een aantal maatregelen.

Bent u getrouwd en ontvangt u een gezinspensioen omdat uw partner weinig of niet heeft gewerkt? Ook uw huwelijkspartner mag maar beperkt bijverdienen. Als hij of zij jonger is dan 65 jaar geldt hetzelfde plafond voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar met een rustpensioen. Na 65 jaar geldt het plafond voor mensen met een overlevingspensioen vanaf 65 jaar.

3. Welke inkomsten worden afgetoetst aan de grenzen?

Dat zijn de inkomsten van alle mogelijke activiteiten die een loon kunnen opleveren. Het maakt niet uit of u werkt in België of in het buitenland. Wat geteld wordt, hangt af van het type activiteit na uw pensioen.

U klust na uw pensionering bij als werknemer

U klust na uw pensionering bij als zelfstandige

Verdient u bij als zelfstandige, dan wordt gekeken naar de nettoberoepsinkomsten: van de brutoberoepsinkomsten worden de sociale bijdragen, de beroepsuitgaven of -lasten en de beroepsverliezen afgetrokken. Voor een zelfstandige helper of echtgenoot-helper wordt gekeken naar het toegekende inkomen of het deel van de beroepsinkomsten van de echtgenoot-ondernemer dat wordt toegekend aan de echtgenoot-helper.

Als u aan de slag blijft als zelfstandige, moet u aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds en bijdragen betalen.

U klust na uw pensionering bij via een mandaat, ambt of post

De inkomsten van een vrij beroep, een ambt, een post en elke andere winstgevende activiteit tellen mee. Of de inkomsten uit een politiek mandaat, binnen een OCMW, in een openbare instelling of een instelling van openbaar nut worden meegeteld, verschilt van geval tot geval. Er kan rekening gehouden worden met de bruto-inkomsten, onder meer vergoedingen, prestatiegeld, premies, commissielonen, bonussen, extralegale voordelen...

U klust na uw pensionering bij als wetenschapper of artiest

Artistieke activiteiten en wetenschappelijk werk mogen onbegrensd. Denk aan kunstschilders, beeldhouwers, schrijvers of componisten... Het kan ook gaan om een interpretatie van een oeuvre als acteur, musicus of zanger... Voorwaarde is dat u geen handel drijft en met uw activiteiten niet concurreert met anderen op de arbeidsmarkt. 

U klust na uw pensionering bij met een combinatie van activiteiten

Als u in één kalenderjaar gelijktijdig of achtereenvolgens verschillende beroepsactiviteiten uitoefent, worden de verschillende beroepsinkomsten samengeteld: 100 procent van uw nettoberoepsinkomen als zelfstandige of helper en 80 procent van uw brutoberoepsinkomen uit andere activiteiten. Het totaal van uw inkomsten mag niet hoger liggen dan het plafond voor zelfstandigen.

4. Mag ik bijverdienen met een flexi-job?

Met een flexi-job kunt u voordelig bijverdienen in de horeca of de detailhandel, zoals bij een buurtwinkel of bakker. Het brutoloon stemt overeen met het nettoloon, omdat u geen belastingen of sociale bijdragen moet neertellen. Ook gepensioneerden mogen met een flexi-job bijverdienen.

Bent u al een tijd met pensioen, dan kunt u meteen aan de slag. Gaat u binnenkort met pensioen? Dan kunt u meteen gaan flexi-jobben als u tot aan uw pensioendatum minstens vier vijfde werkte. Was dat niet het geval, dan moet u minstens één volledig kwartaal met pensioen zijn.

Gepensioneerden die maar beperkt mogen bijverdienen, moeten er rekening mee houden dat de inkomsten uit een flexi-job meetellen als beroepsinkomen.
Ze worden dus meegerekend om na te gaan of u de loongrenzen voor een toegelaten activiteit niet overschrijdt.

5. Kan ik als gepensioneerde onbelast bijverdienen?

Het regime van het onbelast bijverdienen is er ook voor gepensioneerden. Dit jaar kunt u tot 6.340 euro bijverdienen zonder daarvan een deel te moeten afgeven aan de fiscus of sociale zekerheid.

Iedereen met een wettelijk rust- of overlevingspensioen mag bijklussen bij particulieren en verenigingen. Voorwaarde is dat u al minstens twee kwartalen gepensioneerd bent voor u onbelast bijverdient. Wie een overgangsuitkering ontvangt, mag niet bijverdienen bij particulieren en verenigingen. Zo’n overgangsuitkering wordt betaald aan iemand die zijn huwelijkspartner verliest maar nog niet oud genoeg is om een overlevingspensioen te krijgen. Voor de deeleconomie is die beperking er niet: iedereen kan via een erkend platform bijverdienen.

De inkomsten worden door de pensioendienst beschouwd als beroepsinkomsten. Gepensioneerden die maar beperkt mogen bijverdienen, zullen zich dus aan de grensbedragen moeten houden.

6. Wat als ik te veel bijverdien?

Gepensioneerden die niet onbeperkt mogen bijverdienen en zich aan de grenzen houden, zullen hun gebruikelijke wettelijk pensioen blijven ontvangen. Maar wie te veel bijverdient, riskeert minder of zelfs helemaal geen wettelijk pensioen meer te krijgen voor het jaar van de overschrijding. Hoeveel minder pensioen u zult ontvangen, hangt af van het percentage van de overschrijding.

Minder dan 100 procent

Overschrijdt u het grensbedrag met minder dan 100 procent, dan wordt uw pensioen met een gelijk percentage verminderd. Als u bijvoorbeeld 35 procent meer hebt verdiend dan toegelaten, zult u 35 procent moeten terugbetalen in het volgende jaar.

Meer dan 100 procent

Bij een overschrijding van 100 procent of meer moet het volledige pensioen voor dat jaar teruggestort worden.

Gezinspensioen

Als u een gezinspensioen ontvangt, mag uw huwelijkspartner het grensbedrag helemaal niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan wordt uw gezinspensioen teruggebracht tot een pensioen als alleenstaande, gedurende het jaar van de overschrijding. In de praktijk zult u het verschil tussen het bedrag van een gezinspensioen en een alleenstaandenpensioen moeten terugbetalen.

7. Bouw ik met mijn activiteiten extra pensioen op?

Neen, met uw jobs na uw pensionering bouwt u in principe nooit extra pensioen op. De extra activiteiten leveren met andere woorden geen hoger pensioenbedrag op.

8. Zal door de bijverdienste mijn wettelijk pensioen zwaarder belast worden?

Tot voor kort kon dat inderdaad het geval zijn. ‘Er waren voorbeelden van gepensioneerden met een beperkte bijverdienste die een veelvoud van dat extra inkomen aan extra belastingen betaalden’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Maar de jobdeal die in het voorjaar van 2019 werd goedgekeurd, heeft die pensioenval weggewerkt. Daardoor worden gepensioneerden die bijverdienen niet langer geconfronteerd met absurde belastingfacturen.’

‘Door de jobdealwet is de bijkomende vermindering vervangen door een nieuwe, aanvullende vermindering. De voorwaarde vroeger was dat het inkomen uitsluitend moest bestaan uit een pensioen of een ander vervangingsinkomen. De jobdealwet heeft die voorwaarde geschrapt.’

Alleen voor de combinatie van een pensioen met een werkloosheidsuitkering is de pensioenval nog niet weggewerkt. ‘Krijg je als gepensioneerde voor een deel van het jaar nog een werkloosheidsuitkering, dan is er nog altijd een beperkte pensioenval’, zegt Wellens.

U bent zelfstandige

De regels voor gepensioneerde zelfstandigen die willen bijverdienen, zijn analoog met die voor gepensioneerde werknemers.

Wel is er een uitzondering op de regel dat u met de activiteiten na uw pensionering geen extra pensioen opbouwt. Dat kan wel voor wie een gemengde loopbaan had als werknemer en zelfstandige en al met pensioen is als zelfstandige. Wie aan de slag blijft als werknemer kan nog bijkomende pensioenrechten opbouwen als werknemer. Omgekeerd is dat niet het geval.

U bent ambtenaar

De regels voor gepensioneerde ambtenaren die willen bijverdienen, zijn vergelijkbaar met die voor werknemers. Wel zijn er afwijkende regels voor sommige ambtenaren wier pensioen vóór 1 januari 2018 is ingegaan en die op die datum al een activiteit uitoefenden. Als ze meer bijverdienen dan toegelaten, wordt hun pensioen maar met 10 of 20 procent verminderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Gesponsorde inhoud