Regering wil 10.000 zieken naar werk begeleiden

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil de explosie van het aantal langdurig zieken een halt toe roepen. ©Photo News

Op 1 december start de overheid met het begeleiden van langdurig zieken naar werk. Volgend jaar hoopt ze 10.000 zieken aan een re-integratieproject te laten deelnemen.

Door zieken die nog kunnen werken naar een baan te begeleiden, wil de federale regering de explosie van het aantal langdurig zieken een halt toeroepen. Eind vorig jaar zaten meer dan 370.000 Belgen langdurig ziek thuis, ruim de helft meer dan tien jaar geleden. De begeleiding had normaal al in het voorjaar van kracht moeten worden, maar de uitwerking liep vertraging op.

‘Met het re-integratieproject zoeken we uit hoe langdurig zieken opnieuw aan het werk kunnen worden gezet’, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevoegd is voor de re-integratie. ‘Daarnaast maken we het voor zieken mogelijk om te gaan werken met behoud van een deel van hun uitkering.’

Kris Peeters wijst erop dat het belangrijk is om snel tot actie over te gaan. 'Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om mensen snel de kans te bieden om weer aan de slag te gaan', zegt hij.

Een overzicht van de maatregelen:

1) Vragenlijst

Langdurig zieken krijgen voortaan tijdens de tweede maand van hun arbeidsongeschiktheid een vragenlijst van het ziekenfonds. Met die lijst wordt gepeild naar de dieperliggende oorzaken van de arbeidsongeschiktheid en wordt nagegaan of de zieke denkt opnieuw aan de slag te kunnen gaan.

2) Re-integratietraject

Drie maanden na het begin van de ziekte maakt een adviserend geneesheer van het ziekenfonds een inschatting van wat de zieke nog kan doen. In de meeste gevallen zal blijken dat de zieke binnen zes maanden hersteld kan zijn en wordt hij met rust gelaten.

Hetzelfde gebeurt bij zieken bij wie duidelijk is dat ze niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze terminaal ziek zijn, of bij zieken bij wie alle aandacht naar de behandeling moet gaan. Wie chemotherapie krijgt, zal bijvoorbeeld niet naar werk worden begeleid.

Enkel als bij een zieke wordt vastgesteld dat een werkhervatting tot de mogelijkheden behoort, zal er een re-integratietraject worden opgestart.

Enkel als bij een zieke wordt vastgesteld dat een werkhervatting tot de mogelijkheden behoort, zal er een re-integratietraject worden opgestart. Bij wie een baan heeft, moet de arbeidsgeneesheer van het bedrijf uitzoeken hoe een terugkeer naar de werkvloer mogelijk kan worden gemaakt.

Zo wordt uitgezocht op welke manier het werk kan worden aangepast om de terugkeer te vergemakkelijken. Als de werkgever akkoord gaat met die aanpassingen, wordt er een contract opgesteld.

Bij wie werkloos is, gaat de arbeidsgeneesheer van het ziekenfonds na of een baan tot de mogelijkheden behoort na een herscholing of een beroepsopleiding. Er wordt contact opgenomen met de behandelende arts over hoe de begeleiding het best wordt aangepakt. Ook de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB wordt daarbij betrokken. Vervolgens wordt het re-integratieplan vastgelegd in een contract, dat elke drie maanden wordt geëvalueerd.

370.000
370.000 Belgen zaten eind vorig jaar langer dan een jaar ziek thuis.

In eerste instantie mikt de regering op nieuwe zieken. Wie al een tijdje arbeidsongeschikt is, kan zelf wel een re-integratieproject aanvragen. De bedoeling is om volgend jaar zo’n 10.000 mensen in een traject te laten stappen.

3) Herevaluatie zieke

Langdurig zieken waarvan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds heeft geoordeeld dat ze eerst al hun aandacht op hun behandeling moeten richten, worden om de twee maanden geherevalueerd. Als blijkt dat ze aan de beterhand zijn, zal hen een re-integratietraject worden aangeboden. Tegelijk is de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) al bezig met het onderzoeken of mensen die al arbeidsongeschikt zijn wel effectief ziek zijn.

4) Opnieuw aan de slag

De regering maakt het voor langdurig zieken gemakkelijker om tijdelijk aan de slag te gaan. Vanaf midden volgend jaar behouden zieke werknemers die maximaal één dag per week weer aan het werk gaan hun ziekte-uitkering. Per uur dat ze meer werken, verliezen ze slechts een deeltje van de toelage. Dat is een aanpassing van het huidige systeem, waarbij zieken hun uitkering volledig verliezen als ze opnieuw aan de slag gaan.

Vanaf midden volgend jaar behouden zieke werknemers die maximaal één dag per week weer aan het werk gaan hun ziekte-uitkering. Per uur dat ze meer werken, verliezen ze slechts een deeltje van de toelage.

‘Dit systeem maakt het voor zieken mogelijk om geleidelijk opnieuw aan de slag te gaan’, zegt De Block. ‘Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen met een burn-out, want zo kunnen we ervoor zorgen dat ze goesting krijgen om opnieuw aan de slag te gaan.’

5) Responsabilisering

De federale regering bekijkt hoe werkgevers en zieken die de kantjes ervan aflopen, kunnen worden bestraft. Daarom wordt eraan gedacht om een deel van de uitkering af te pakken van zieken die niet meewerken bij de re-integratie.

Bedrijven zouden dan weer gedurende zes maanden 10 procent van de uitkering van hun zieke werknemers moeten betalen. Vandaag hoeven ze enkel tijdens de eerste maand ziekte het gewaarborgd loon uit te betalen. In de regering zit evenwel nog niet iedereen op dezelfde lijn over die responsabilisering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect