Advertentie
analyse

Begrotingsakkoord: wat is beslist?

Het ziektebriefje verdwijnt bij de eerste dag ziekte ©Photo News

De federale regering heeft dinsdagochtend een akkoord bereikt over de begroting. Wat is al bekend over de maatregelen?

Energie

Werk

 • Re-integratie langdurig zieken
  De procedure voor een ontslag wegens medische overmacht komt los te staan van het re-integratietraject. Een werkgever zal er pas na negen maanden een beroep op kunnen doen, wat ruim de mogelijkheid moet bieden om een traject op te starten.
 • Ziektebriefje
  Maandag werd al duidelijk dat het ziektebriefje verdwijnt bij de eerste dag ziekte, weliswaar met een maximum van drie dagen zonder briefje per jaar. De regering preciseert nog dat de regel niet geldt voor kleine kmo's (minder dan 50 werknemers). Daar is een ziektebriefje nog altijd nodig. De werknemer heeft nog altijd de plicht te laten weten waar hij zich bevindt, zodat een controlearts kan worden gestuurd.
 • Sancties
  Werknemers die weigeren om na tien weken afwezigheid een vragenlijst in te vullen of niet komen opdagen bij de werkgelegenheidscoördinator, kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen. Werkgevers met meer dan 50 werknemers, van wie er bovenmatig veel ziek zijn, kunnen daar ook een sanctie voor krijgen van 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. Daarbij worden wel enkel werknemers onder 55 jaar in rekening genomen. Ook ziekenfondsen kunnen een deel van hun administratieve vergoeding kwijtspelen als ze te weinig mensen aan de slag helpen. Er wordt ook naar de arbeidsbemiddelingsdiensten in de gewesten gekeken.
 • Vierdagenweek
  De discussie over de vierdaagse werkweek wordt doorgeschoven naar de sociale partners. Dat geldt ook voor andere hervormingen zoals de flexibilisering van weekregelingen (bijvoorbeeld voor gescheiden ouders), het tijdig bezorgen van uurroosters aan wie een variabel uurrooster heeft, het recht op deconnectie (niet gestoord worden in je vrije tijd) en de registratie van de arbeidstijd. Dat laatste is het gevolg van een arrest van het Europees Hof.
 • Loonsverhoging militairen
  Het salaris van soldaten gaat omhoog. Voor een sergeant-majoor met 12 jaar dienst zou de wedde tegen het eind van de legislatuur stijgen met 338 euro bruto of ongeveer 203 euro netto. Voor een onderofficier met 25 dienstjaren zou dat 520 euro bruto of ongeveer 312 euro netto zijn. De inkomensverhoging komt niet uit het budget voor de operaties van Defensie.
 • Recht op opleiding
  Op termijn krijgt elke werknemer recht op vijf dagen per jaar om te besteden aan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.
 • E-commerce
  De Vivaldi-ploeg herintroduceert een beslissing van de vorige regering waardoor avondwerk (van 20 uur tot middernacht) mogelijk wordt in een bedrijf indien één vakbond daarmee akkoord gaat. Bovendien wordt het mogelijk dat iemand vrijwillig 's avonds aan de slag kan gaan in een e-commercebedrijf. Dat moet worden afgesproken op bedrijfsniveau, al kan het ook in de vorm van een proefproject worden ingevoerd voor individuele werknemers die dat willen. Daar komt dan wel een evaluatie bij kijken na een jaar.

Begroting

 • Begrotingstekort
  Het federale begrotingstekort wordt volgend jaar teruggedrongen van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tot 3,1 procent. Grotendeels is dat te danken aan het wegvallen van verschillende corona-uitgaven, al willen de Vivaldi-partijen ook een bijkomende inspanning van 2 miljard euro doen.
 • 1 miljard investeringen
  In het akkoord dat het kernkabinet heeft bereikt, is 1 miljard euro extra voorzien voor strategische investeringen, boven op de 1,25 miljard euro in het Europees relanceplan en de 328 miljoen euro die al in april werd uitgetrokken. De federale regering wil tegen 2030 een investeringsratio halen van 4 procent van het bbp, met 3,5 procent in 2024 als tussentijdse doelstelling. 
 • Nachttrein
  Een kwart van de aangekondigde investeringen - 250 miljoen euro - gaat naar de spoorwegen. De overheid wil inzetten op meer treinen en toegankelijkere stations. De doelstelling is om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen en de internationale lijn Brussel-Luxemburg te versterken. Bovendien komt er extra duwtje in de rug om de nachttrein verder uit te bouwen.

Belastingen en sociale bijdragen

 • Gunstregime sportclubs en topsporters (43 miljoen)
  De RSZ-bijdrage van topsporters werd lange tijd berekend over een fictief brutoloon van  2.352 euro. In het geval van profvoetballers liggen de lonen vaak veel hoger en dus komt aan dat gunstregime een einde. Dat moet uiteindelijk 43 miljoen opleveren. De regering snijdt daarmee veel minder diep dan de socialisten, de groenen en CD&V hadden gewild. Het volledige pakket van sociale en fiscale voordelen kost immers 200 miljoen. 30 miljoen wordt bespaard door het inperken van het RSZ-voordeel voor de sporters, 10 miljoen in de fiscaliteit en 3 miljoen door de beperking van de fiscale aftrek van beroepskosten op makelaarscommissies.
 • Vliegtaks (30 miljoen)
  Er komt een vliegtaks, die initieel wordt ingevoerd voor vluchten tot 500 kilometer, die vertrekken vanuit België. De zogenaamde inscheeptaks komt neer op 1 à 2 euro per vlucht.
 • Professionele diesel (50 miljoen)
  De overheid gaat het fiscaal voordeel voor diesel voor de transportsector gradueel afbouwen. Er zou vanaf 2022 een verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur komen.
 • Bedrijfsvoorheffing (75 miljoen)
  Een opvallende maatregel is dat het systeem van de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt hervormd. De vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is een loonsubsidie, onder andere voor ploegenarbeid en investeringsaftrek.
 • Lastenverlaging werkenden
  Via de werkbonus en het inperken van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ) worden de lasten voor werkenden met 225 miljoen verlaagd, wat neerkomt op 50 euro extra netto per jaar voor een alleenstaande met een beperkt loon en 150 euro voor een koppel. Voor de verdere stappen van deze lastenverlaging, die in totaal 1,2 miljard kost, werden nog geen budgetten voorzien. Die lastenverlaging van 225 miljoen wordt gefinancierd via extra inkomsten uit tabak, een vliegtaks en een hervorming van het systeem voor het niet-doorstorten van de bedrijfsvoorheffing.
 • Eerste aanwervingen
  De vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste aangeworven werknemer wordt beperkt.
 • Kinderopvang
  De regering verhoogt de fiscale aftrek voor kinderopvang tot 14 euro per dag per kind. Dit is een zeer beperkte ingreep: de aftrek bedraagt nu al 13 euro en zou in 2022 sowieso stijgen naar 13,7 euro.
 • Btw voor Airbnb’s (20 miljoen)
  Gemeubelde logiesvoorzieningen zoals Airbnb’s zullen btw moeten betalen. Net zoals in de rest van de wereld ondervindt de Belgische hotelsector zware concurrentie van privéverhuurders, vaak gefaciliteerd door elektronische platformen. Vandaag kunnen verhuurders van gemeubelde kamers met extra bijkomende diensten kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Om oneerlijke concurrentie in de hotelsector te vermijden, worden aanbieders van met btw belast gemeubeld logies uitgesloten van de vrijstelling.
 • Minnelijke schikking niet meer aftrekbaar
  Recent raakte bekend dat een bedrijf dat fraude had gepleegd de afkoopsom die het had betaald om een proces af te kopen had afgetrokken van zijn belastingen. Dat poortje wordt gesloten.  Minnelijke schikkingen die leiden tot het verval van de strafvordering en regularisatieheffingen worden niet langer aangemerkt als beroepskosten.
 • Gunstregime voor expats wordt ingeperkt (5 miljoen)
  Er wordt een nieuw wettelijk kader gecreëerd voor buitenlandse kaderleden, de zogenaamde expats. Vandaag bestaat voor het expatregime een dubbel gunstregime voor kaderleden die naar België komen. Ten eerste gelden er verschillende kostenvergoedingen die belastingvrij kunnen worden toegekend. Ten tweede verbindt de Belgische fiscus zich ertoe een erkend buitenlands kaderlid hoe dan ook als niet-inwoner te beschouwen. Het opzet is om een einde te stellen aan de huidige administratieve regeling waarbij een expatregime onbeperkt in de tijd wordt toegepast en waarbij heel wat expats zich in een statuut van fiscale stateloosheid bevinden.
 • Multinationals en fraude
  Betere controles moeten leiden tot een betere inning van belastingen, ook bij multinationals. De dienst bij de FOD Financiën die de correcte toepassing door multinationals van de regels inzake verrekenprijzen (transfer pricing) controleert, krijgt extra capaciteit om beter het hoofd te kunnen bieden aan belastingontwijking door multinationals. Er komen ook extra personeelsleden voor de strijd tegen fraude.
 • Tabak
  Er komt een hervorming van de btw en accijnzen op tabak. De regering wil een wettelijk kader scheppen voor e-sigaretten en andere nieuwe tabaksproducten, die momenteel niet vallen onder de bestaande wetgeving. Vanaf 1 januari 2022 gaan de accijnzen op traditionele tabaksproducten verder omhoog. Vanaf 1 januari 2024 wordt een nieuwe accijnscategorie ingevoerd voor andere soorten tabaksproducten, zoals ook het geval is in 16 andere Europese lidstaten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud