Meer plekken om mensen in illegaal verblijf op te sluiten tot uitzetting

©Photo News

Het meest felbevochten punt in het Vivaldi-luik asiel en migratie was extra plek om mensen zonder verblijfsrecht te kunnen opsluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting.

In de discussie over de gesloten centra was het in de slotnacht van de onderhandelingen groenen versus de rest. Bij de groene partijen ligt mensen opsluiten bijzonder gevoelig. De rest is van oordeel dat het moet als sluitstuk van een kordaat terugkeerbeleid. Uiteindelijk is beslist dat er plekken bijkomen in de gesloten centra - voor mensen die geen recht meer hebben op verblijf in ons land.

De basis daarvoor wordt opvallend het masterplan dat al in 2017 was afgeklopt door de regering-Michel. Die was van plan het aantal plaatsen op te drijven van ongeveer 600 tot 1.100 tegen 2022, met ook concrete locaties waar die zouden komen. Het bleef steken op hooguit enkele tientallen plekken. 'Het masterplan zal, zonder af te wijken van de timing, verbeterd worden om aan de noden te voldoen', zo staat in het regeerakkoord.

Prioriteit wordt gegeven aan vreemdelingen die misdrijven plegen, een gevaar vormen voor de openbare orde of overlast veroorzaken. Dat was ook zo onder de vorige ploeg, al kampte die met steeds meer capaciteitstekort omdat plekken moesten worden vrijgemaakt voor transmigranten, mensen die illegaal door ons land reisden om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Evaluatie van gezinshereniging

Het Belgische systeem voor gezinshereniging, waarmee mensen met verblijfsrecht hun naasten mogen overbrengen, wordt gebenchmarkt met dat in de buurlanden. Na evaluatie volgen mogelijk aanpassingen om de voorwaarden consequenter te maken. Gezinsherenigers worden harder bij het nekvel gegrepen om te integreren - een bevoegdheid van de deelstaten - via intensievere taal- en jobopleidingen.

De groenen kunnen ermee uitpakken dat minderjarigen of ouders met hun kinderen niet worden opgesloten in afwachting van hun gedwongen uitzetting.

De groenen kunnen er wel mee uitpakken dat minderjarigen of ouders met hun kinderen niet zullen worden opgesloten in afwachting van hun gedwongen uitzetting. De Zweedse coalitie sloot kort gezinnen op in een aparte afdeling in het gesloten centrum Steenokkerzeel, wat tot veel heibel en juridische procedures leidde. Sinds een arrest van de Raad van State vorig jaar moest België de gezinswoningen in Steenokkerzeel na amper een jaar weer sluiten.

Tegelijk hamert de meest linkse hoek erop om fors in te zetten op alternatieven voor opsluiting via opvanghuizen voor vrijwillige terugkeer, politiecontroles, huisarrest, borgsom of elektronisch toezicht. Moet opsluiting toch, dan moet het zo kort mogelijk. Die opsluitingstermijnen zijn sowieso kort, omdat de overheid bij de rechter moet kunnen aantonen dat de uitzetting immanent is.

Audit

De rode draad in het asielbeleid wordt de combinatie van efficiënte procedures en een kordaat terugkeerbeleid.

De rode draad in het asielbeleid wordt de combinatie van efficiënte procedures en een kordaat terugkeerbeleid. De opvallendste punten: er komt een doorlichting van de migratiediensten. Het gaat om de Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf in ons land regelt en controleert. De bedoeling van de audit is te garanderen dat mensen zes maanden na hun asielaanvraag weten of ze recht hebben op erkenning als vluchteling.

Daarnaast is afgesproken dat de terugkeercijfers op een humane manier omhoog moeten en dat gewerkt zal worden rond transitmigratie, mensen die via ons land illegaal proberen door te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Er wordt ingezet op de snelwegparkings, waar de migranten in het ruim van trucks klimmen.

Migranten in illegaal verblijf worden georiënteerd naar verblijfsprocedures of een terugkeer. Dat gebeurt nu in hoofdzaak door ngo's, maar de overheid gaat dat mee in handen nemen. Er komt een pilootproject met lokale besturen, ngo's en de opvangdienst Fedasil.

Ook de strijd tegen mensenhandel en -smokkel verscherpt. Ten slotte zal bij het openen van nieuwe opvangcentra voor asielzoekers tijdig en proactief worden samengewerkt met de lokale gemeenschap en het lokale bestuur – lees: overleg moet het verzet eerst wegmasseren. De meest kwetsbare asielzoekers en mensen met een hoge kans op erkenning worden opgevangen in kleinschalige opvang - appartementjes of woningen bij een lokaal OCMW.

Opmerkelijk is dat er opnieuw een buffer komt om flexibel te kunnen inspelen op asielstromen en te vermijden dat de opvang meteen overstroomt bij een sterk verhoogde influx. Een extra aandachtspunt zijn minderjarigen die zonder begeleiding naar ons land komen. Te veel jongeren uit die kwetsbare groep verdwijnen onder de radar en vallen ten prooi aan louche circuits.

Legale migratiekanalen

De regering wil ook extra legale migratiekanalen openen. Het gaat om de hervestiging van vluchtelingen uit buitenlandse kampen, academische en economische migratie.

De Vlaamse partijen kloppen zich op de borst dat ze een collectieve regularisatie van mensen in illegaal verblijf die kunnen voorleggen dat ze werken hebben weten tegen te houden.

Belangrijk is ook wat er niet in staat. De Vlaamse partijen kloppen zich op de borst dat ze een dada van Ecolo hebben weten tegen te houden: een collectieve regularisatie van mensen in illegaal verblijf die kunnen voorleggen dat ze werken. Discussie was er ook over de controversiële woonstbetredingen – een plan van de Zweedse regering om politie toe te staan huizen binnen te gaan bij een vermoeden dat er mensen illegaal verblijven. Daarvan is geen sprake meer.

Toch is te horen dat elders een achterpoortje is ingebouwd. In het regeerakkoord staat dat de regering maatregelen neemt om te verhinderen dat 'verwijdering door manifest gebrek aan medewerking onmogelijk wordt gemaakt.’ Aan Vlaamse kant wordt dat gezien als een opening om de huiszoekingen op termijn te reactiveren.

De uitsmijter is een nieuwe poging om het kluwen van wetgeving te vereenvoudigen en te bundelen in een nieuw asiel- en migratiewetboek.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud