Raad van State schorst asielplafond Francken

Bij het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn wachtrijen ontstaan door de invoering van een asielplafond. ©BELGA

Het rechtscollege schorst de limiet die door ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was ingevoerd, waardoor zich maximaal 50 asielzoekers per dag konden inschrijven bij het asielloket.

Volgens de rechtbank maakt die beslissing het voor vreemdelingen die internationale bescherming zoeken ‘overdreven moeilijk’ om een van hun grondrechten uit te oefenen, namelijk door gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden.

De procedure was bij hoogdringendheid door zeven NGO's ingediend. Zij waren van oordeel dat het quotum van Francken onwettig was en in strijd met de internationale rechtsregels. Volgens de overheid was het plafond nodig door het stijgend aantal asielaanvragen, en dat voorrang werd gegeven aan families met kinderen en de meest kwetsbare profielen.

De Raad van State geeft de ngo's nu gelijk. Het rechtscollege noemt het een 'fundamenteel recht' om asiel aan te vragen voor elke persoon die zijn land ontvlucht. De hoogste administratieve rechtbank wijst er op dat de vreemdelingenwet voorschrijft dat van vreemdelingen die irregulier het land binnenkomen wordt verwacht dat ze zich meteen of binnen de termijn van acht dagen na hun binnenkomst bij de overheid aanmelden. Volgens de Raad van State is het aangetoond dat verschillende vreemdelingen die een asielaanvraag wilden indienden, weggestuurd zijn en ook de dagen nadien vruchteloos hebben geprobeerd asiel te vragen.

De maatregel is door Franckens opvolger Maggie De Block (Open VLD) meteen bij haar aantreden geschrapt. 'Hoe sneller asielzoekers hun aanvraag kunnen doen, hoe sneller er een uitspraak is en hoe sneller ze worden uitgewezen als ze geen recht hebben op asiel', aldus De Block. 'Mijn diensten doen ondertussen al het mogelijke zodat niemand, en zeker geen kinderen, in deze winterkoude op straat moet achterblijven tijdens de kerstdagen.'

Hoewel De Block het asielplafond afschafte, kon niet iedereen meteen een plek in de opvang krijgen. Door de stijging van het aantal asielaanvragen zit de huidige capaciteit overvol. De DVZ liet het aantal inschrijvingen per dag afhangen van de beschikbare plekken in de opvang, waardoor er in de feiten nog altijd een limiet gold. Het gevolg was dat nog altijd mensen - vooral alleenstaande mannen - de nacht op straat moesten doorbrengen.

Er is intussen beslist dat vrijdag een extra opvangcentrum open gaat om de asielzoekers op te vangen. De bevoegde Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert, zit door het asielplafond wel nog altijd met een flessenhals aan het asielloket. Het kan maximaal een 200-tal aanvragen per dag verwerken. De achterstand zal ten vroegste in de tweede week van de kerstvakantie weggewerkt zijn. Het vonnis van de Raad van State zet nog extra druk, omdat asielzoekers nu juridisch munitie hebben om hun plek in de opvang af te dwingen.

Vluchtelinwerk Vlaanderen, één van de NGO's die naar de Raad van State stapte, stelt dat de situatie stilaan onder controle is. 'Er zijn vandaag 180 asielzoekers binnen gelaten, ook heel wat mannen. 35 mensen werden geweigerd. Zij kregen een papier om morgen terug te komen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect