Wat staat in de nota-Magnette?

Informateur Paul Magnette (PS). ©BELGA

Hogere minimumpensioenen en een nieuwe autofiscaliteit zijn de opvallendste elementen uit de informateursnota van PS-voorzitter Paul Magnette. Over een staatshervorming blijft het stil.

Tijdens zijn onderhandelingen met de verschillende politieke partijen werkt informateur Paul Magnette op basis van nota's die zijn team heeft opgesteld. Ze geven de thema's en hervormingen weer waarover een brede consensus bestaat tussen de partijen.

De Tijd kon beslag leggen op de nota's, die een tiental dagen geleden werden opgesteld. Daarin wordt gesproken over hogere minimumpensioenen, een nieuwe autofiscaliteit en een vliegtaks. Over gevoelige thema's zoals de arbeidsmarkt en het migratiebeleid blijft Magnette vooralsnog voorzichtig. Over een staatshervorming zwijgt hij, net zoals over de begroting.

Opvallend is dat ook een aantal symbolen van de regering-Michel, zoals het aan voorwaarden verbinden van de evenwichtsdotatie, op de schop gaan. Een overzicht:

1) Verhogen van de werkzaamheidsgraad

Magnette lijst maatregelen op die meer mensen aan de slag moeten krijgen. Denk aan een verlenging van de vrijstelling op de socialezekerheidsbijdragen voor kleine kmo's, extra ondersteuning voor vorming en opleiding, en maatregelen om werken lonender te maken.

De nota staat ook lang stil bij de arbeidsproductiviteit, lang een van de sterke Belgische punten, die stagneert. Maatregelen om die op te krikken zijn het terugdringen van de files en een efficiënter energiegebruik.

Magnette verwijst verder naar maatregelen om werknemers langer aan de slag te houden. Het gaat zowel over hervormingen die langer werken draaglijk moeten maken als maatregelen om de loopbaanduur te verlengen. Concrete hervormingen, zoals het laten uitdoven van het brugpensioen, noemt hij niet.

Over de werkloosheidsuitkeringen wordt eveneens gezwegen. Noch het inperken ervan in de tijd, noch het degressief maken ervan - zoals de regering-Michel wilde doen - is in de nota opgenomen.

2) Evolutie naar een duurzame economie

Om onze klimaatdoelstellingen te halen, schuift Magnette zes prioriteiten naar voren. Het gaat over een versnelde isolatie van federale gebouwen, extra investeringen in het spoor, meer steun voor hernieuwbare energie, strengere milieunormen, meer aandacht voor de circulaire economie en een groenere fiscaliteit.

Bij die groene fiscaliteit staat de hervorming van de belastingaftrek voor bedrijfswagens centraal. Ook pleit Magnette voor het invoeren van een vliegtaks. Tegelijk wordt vastgehouden aan de kernuitstap tegen 2025. Hoe we de sluiting van de kerncentrales gaan opvangen, is onduidelijk. 

3) Sociale cohesie en strijd tegen de armoede

Op sociaal vlak valt een minimumpensioen op van 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan achter de rug heeft, wat een kostprijs meebrengt van 1,17 miljard euro. Wat een volledige loopbaan is, staat ter discussie. Vandaag wordt die na 45 jaar bereikt, maar in de nota wordt het denkspoor gelanceerd dat 42 jaar genoeg zou zijn voor het minimumpensioen.

Tegelijk ijvert Magnette ervoor om alle uitkeringen op termijn op te trekken tot boven de armoedegrens - een belofte die verschillende regeringen al deden, maar die niemand waar kon maken. Zo'n hervorming kost 1,7 miljard euro.  Om mensen te helpen die moeite hebben om de energiefactuur te betalen, ijvert hij ook voor financiële steun in de vorm van een energiecheque.

Om de financiering van de sociale zekerheid te garanderen wil Magnette ook dat de evenwichtsdotatie automatisch wordt toegekend. De sociale zekerheid wordt gefinancierd met bijdragen van werknemers en werkgevers, maar vertoont al jaren een tekort. De federale overheid springt bij, maar onder de regering-Michel werden daar voorwaarden aan gekoppeld. Die voorwaarden zouden op de schop gaan. 

Daarnaast gaat de nota in op het belang van de hervorming van het ziekenhuizenlandschap en de strijd tegen de overconsumptie van geneesmiddelen.

4) Migratiepolitiek

Het hoofdstuk migratie is relatief kort. Magnette stelt voor om de procedures voor economische migratie te moderniseren, net zoals de criteria om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. Verschillende partijen vinden die criteria vandaag te soepel.

In de nota wordt benadrukt dat het terugkeerbeleid 'rechtvaardig, menselijk en efficiënt' moet zijn en het de 'fundamentele rechten van mensen moeten respecteren'. Opsluiten van gezinnen met minderjarigen wordt bijvoorbeeld uitgesloten.

5) Veiligheid en Justitie

In het luik over veiligheid en justitie wordt vooral met principes geschermd. Zo moet 'justitie toegankelijker' en 'eindelijk geïnformatiseerd worden'. De procedures moeten korter en assisen moet moderner worden.

6) Efficiëntere staat 

Tot slot staat Magnette stil bij een efficiëntere organisatie van de Belgische staat. Over een staatshervorming in de huidige legislatuur, laat staan het confederalisme dat de N-VA eist, wordt in de nota niet gesproken.

Wel wordt aangestipt dat tegen 2024 het federale systeem moet worden geëvalueerd en er een nieuwe visie op België moet worden ontwikkeld. Het gaat over het loskoppelen van de federale en de regionale verkiezingen en het afschaffen van de Senaat. Ook het idee om een federale kieskring in te voeren duikt op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud