Gezakte student moet naar andere richting

©BELGA

De Vlaamse regering neemt verregaande maatregelen om erop toe te zien dat studenten sneller afstuderen. En de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, haalt het niet. De energiefactuur moet in de loop van de komende jaren naar omlaag. Wat staat in het regeerakkoord over onderwijs, welzijn en klimaat?

Studenten doen almaar langer over hun studie aan de hogeschool of universiteit omdat ze vakken waarvoor ze niet geslaagd zijn mogen meenemen naar het volgende jaar. De Vlaamse regering wil die flexibilisering in het hoger onderwijs tegengaan.

Ze doet dat via een pakket maatregelen. Studenten die in het hoger onderwijs starten, moeten eerst een niet-bindende oriënteringsproef afleggen. In het eerste jaar moeten studenten zich voor een minimumaantal vakken inschrijven en ook voor een minimumaantal slagen. Als dat niet lukt, moeten ze van studierichting veranderen. Alleen in het eerste jaar krijgen studenten een vorm van clementie, want sommigen hebben in het eerste jaar door hun nieuwe vrijheid wat minder oog voor hun studies.

Harde knip

Tegelijk komt er ook een ‘harde knip’ tussen de bachelor en de master. Studenten die essentiële vakken uit de bachelor niet hebben afgerond, mogen niet starten aan de master.

In het lager en secundair onderwijs komt er meer controle op de kwaliteit van het onderwijs. Een grote onderwijshervorming was geen optie, maar het regeerakkoord bevat wel een rist maatregelen om meer op kennis te focussen. De belangrijkste is meer controle via gestandaardiseerde proeven die alle leerlingen in alle scholen moeten afleggen. Zo kan de overheid sneller ingrijpen als een school er niet in slaagt een minimumniveau te halen. Dat is dus geen centraal examen op het einde van de rit.

Dat ligt traditioneel gevoelig voor de onderwijskoepels, die hun vrijheid niet graag zien aangetast. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, vraagt dat het opstellen van die toetsen samen met de onderwijspartners gebeurt. ‘Zo kunnen scholen ze als volwaardig instrument gebruiken om aan hun kwaliteitsbeleid te werken. Daarom is het goed dat er niet langer sprake is van centrale examens.’

Taalbadklas

Leerlingen die een taalachterstand hebben, worden intensiever begeleid. Ze zullen een traject volgen en als het nodig is, moeten ze ook een taalbadklas volgen. Zo wil de regering leerachterstand en schooluitval vermijden.

Om het geplande lerarentekort aan te pakken, wil de regering ook mensen van buiten het onderwijs aantrekken. Wie de overstap doet, zal een deel van zijn anciënniteit kunnen meenemen. Dat maakt het financieel aantrekkelijker dan vandaag om voor het onderwijs te kiezen.

De vrijheid van onderwijs blijft voor de onderhandelaars het uitgangspunt, maar de regering benadrukt wel dat het geld voor onderwijs naar de klas moet gaan en niet naar overkoepelende structuren. Hoe de regering ingrijpt op die structuren was gisteren nog niet duidelijk. De Centra voor Leerlingenbegeleiding blijven in ieder geval bestaan. Even was tijdens de onderhandelingen sprake om daar fors in te snoeien.

Godsdienst

Er werd ook lang gesproken over de rol van godsdienst in het onderwijs. Uiteindelijk is afgesproken om in de laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs in het GO!, het vroegere gemeenschapsonderwijs, te evolueren van twee uur levensbeschouwing naar één uur levensbeschouwing en één uur interlevensbeschouwelijke dialoog. Het GO! was daar vragende partij voor.

Het M-decreet, waardoor meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs, wordt omgevormd tot een begeleidingsdecreet. De regering pleit nog steeds voor meer inclusie, maar wil dat meer op maat organiseren.

De geest van de hervorming van het secundair onderwijs, die dit najaar startte, wordt nog meer beperkt. Eerder was al beslist dat de huidige onderwijsvormen algemeen secundair (aso), technisch (tso) en beroepsonderwijs (bso) blijven bestaan. De overheid zal nu ook één tabel opstellen voor alle mogelijke studierichtingen. Zo wil de regering leesbaarheid en transparantie garanderen en vermijden dat allerlei nieuwe studierichtingen worden uitgevonden.

Ook wordt een minimumaantal lesuren voor Nederlands en wiskunde vastgelegd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud