Jambon: 'Toegangsticket tot samenleving wordt duurder'

De N-VA, Open VLD en CD&V hebben maandag de grote krachtlijnen van het Vlaamse regeerakkoord voorgesteld.
 • Tot later

  We sluiten de blog hierbij af, maar we blijven de situatie op de voet volgen. Op tijd.be vindt u het laatste nieuws over de Vlaamse regering. 

 • Rik Van Cauwelaert: 'De aanval op het middenveld is geopend'

  Politiek commentator Rik Van Cauwelaert toonde zich tijdens een chat over het Vlaamse regeerakkoord bijzonder kritisch. U kan de chat hier lezen, in een samenvatting of integraal. 

 • Partijbureau CD&V positief over regeerakkoord

  Het Vlaamse regeerakkoord is maandagmiddag positief onthaald op het partijbestuur van CD&V. 'Het gevoel bij de partij is goed', klonk het na afloop.

  De Vlaamse christendemocraten toonden zich onder meer ingenomen met de jobbonus, de verhogingen van de budgetten voor welzijn en onderwijs en de toenemende investeringen in fietsinfrastructuur. 

   Het laatste woord over toetreding tot de nieuwe regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) komt toe aan de leden. Zij krijgen dinsdagavond om 19 uur tekst en uitleg op een toetredingscongres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.

 • Burger krijgt meer invloed bij lokale verkiezingen

  Het is de ambitie van de ploeg-Jambon de burger meer invloed te geven bij de lokale verkiezingen. De stemplicht verdwijnt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ook de lijststem gaat overboord.

  Daarnaast komt de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester een stapje dichterbij. De burgemeester wordt voortaan de kandidaat met de meeste stemmen achter zijn naam van de grootste lijst in de nieuwe coalitie. Die regel bestaat vandaag al in Wallonië. Dat betekent dat een kleinere coalitiepartner niet meer de burgemeestersjerp kan opeisen als voorwaarde om met een grotere partij in zee te gaan.

    Tot slot krijgt de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen sowieso veertien dagen het initiatiefrecht. Ze mag twee weken lang proberen een coalitie op de been te brengen.

 • Voka looft sterk akkoord voor sterk Vlaanderen

  Voka noemt het Vlaamse regeerakkoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD maandagochtend hebben afgesloten, een sterk akkoord voor een sterk Vlaanderen. 'We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn', zegt Hans Maertens, de topman van de ondernemersorganisatie.

  Het uitblijven van een kilometerheffing voor personenwagens is wel een minpunt, klinkt het.

 • Unia: 'Terugtrekking Vlaamse regering is ideologische beslissing'

  De beslissing van de Vlaamse regering om de samenwerking met het interfederale gelijkekansencentrum Unia stop te zetten, is een ideologische en symbolische beslissing, zegt Unia-directeur Els Keytsman maandag. 'We werken interfederaal. Voor wie alles Vlaams wil organiseren, ligt dat moeilijk', schrijft ze op Twitter.

  'Het is een beslissing die al een tijdje in de lucht hing. We weten nu eenmaal hoe het Vlaams Belang over ons denkt. We zijn een instelling die vecht tegen racisme en discriminatie. En we weten ook dat de N-VA liever Vlaamse dan federale instellingen heeft.'

  Keytsman betreurt dat Unia nooit betrokken of geïnformeerd werd over de beslissing van de Vlaamse regering. 'Het is ook heel onduidelijk waarom deze beslissing is genomen. We zijn nooit geëvalueerd geweest', zegt ze.

 • Vlaamse regering laat communautair initiatief aan parlement

  De nieuwe Vlaamse regering zal zelf geen communautaire agenda uitwerken. Het is aan het Vlaams Parlement om een denkoefening op te starten over welke richting de deelstaten willen inslaan. Dat staat los van wat er federaal de komende dagen en weken te gebeuren valt, verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag bij de voorstelling van het Vlaams regeerakkoord.

    De Wever ontkende dat het bij de denkoefening louter om een actualisering zou gaan van de zogenaamde vijf resoluties over de staatshervorming die het Vlaams parlement in 1999 goedkeurde. 'Het merendeel daarvan is voor een groot deel uitgevoerd', luidde het.

 • Uit dit regeerakkoord blijkt andermaal dat de echte verandering die Vlaanderen nodig heeft enkel gerealiseerd kan worden mét het Vlaams Belang in de regering.
  Chris Janssens
  Vlaams Fractieleider Vlaams Belang

 • LETTERLIJK | De officiële samenvatting van het regeerakkoord

  De 300 pagina's van het regeerakkoord werden gereduceerd tot zo'n 11 pagina's. U kunt ze hier lezen.

 • Agoria: 'Technologie centraal in regeerakkoord'

  ‘Een gebalanceerd akkoord’, vindt Peter Demuynck, algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen. ‘Technologie, innovatie en digitalisering staan centraal, net als een activerend arbeidsmarkt beleid. Dit is belangrijk voor Vlaanderen omdat technologie vaak de meest duurzame, efficiënte en betaalbare oplossing is voor heel wat maatschappelijke uitdagingen’, zegt Demuynck.

  De Vlaamse regering heeft als doel om tegen het eind van de legislatuur drie procent van het bruto regionaal product aan onderzoek en innovatie te besteden. De resultaten moeten volgens Agoria vooral concreet zijn, bijvoorbeeld de verdere digitalisering van de overheid, onderwijs op maat, preventieve gezondheidszorg, circulaire economie en een vlottere mobiliteit. 'Het is in dat opzicht ook goed dat de nieuwe Vlaamse Regering de vlotte uitrol van supersnel internet in Vlaanderen als een top prioriteit naar vorens schuift.'

  Rond klimaat kijkt de technologiefederatie uit naar de concrete maatregelen binnen het regeerakkoord. 'Het is goed dat er maatregelen genomen zullen worden tegen 2050 tachtig procent minder broeikasgassen uit te stoten, maar een verdubbeling tegen 2030 van wind- en zonne-energie zal wellicht te weinig zijn, zoals ook al eerder bleek uit de reacties op het Vlaams energie-en klimaatplan.'

  Zelf pleitte Agoria Vlaanderen ook voor een groene taxshift een super slimme kilometerheffing, de ondersteuning van de circulaire economie in Vlaanderen en een renovatieverplichting. 'De aanpak rond excellent onderwijs mist concreet uitgewerkte voorstellen om de broodnodige transformatie in het onderwijs mogelijk te maken', aldus Agoria. 

  Een studie van Agoria wees uit dat de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt tegen 2030 bij ongewijzigd beleid zal leiden tot 348.000 niet-ingevulde vacatures in Vlaanderen. Hiermee staat 56,6 miljard van onze welvaart op het spel. Daarnaast zullen 185.000 Vlamingen zich moeten omscholen en 2,7 miljoen Vlamingen zullen hun vaardigheden regelmatig moeten bijspijkeren. Vooral digitale vaardigheden zullen onmiskenbaar worden. Agoria juicht het Platform Levenslang Leren toe in het regeerakkoord en is tevreden dat dit een samenwerking wordt tussen de beleidsdomeinen werk en onderwijs, 'maar ook het beleidsdomein innovatie zou betrokken moeten worden en een regisseur is onontbeerlijk'. Agoria reikt de hand om hier samen met de regering en andere stakeholders aan mee te werken.

 • Make-over voor Minderhedenforum

  Er is wat meer duidelijkheid over het lot van het gelijkekansencentrum Unia en het Vlaamse Minderhedenforum. Vlaanderen stapt uit Unia, een samenwerking tussen de federale overheid en de regio's. In de plaats komt er een 'eigen Vlaams gelijkekanscentrum, dat werkt op basis van de antidiscriminatiewetgeving. Er komt ook een regionale afdeling van het nieuwe federale mensenrechteninstituut, die deel gaat uitmaken van het Vlaamse gelijkekansencentrum. Dat dient ook om internationale erkenning te krijgen.

  Het Minderhedenforum krijgt een make-over vanaf 2020. Het krijgt nu subsidie als 'participatie-orgaan Vlaanderen', wat erop neerkomt dat het geld via een apart decreet komt. 'De erkenning van de huidige organisatie loopt af in 2020', zo staat in het regeerakkoord. 'De Vlaamse overheid sluit een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke doelstellingen af met de participatie-organisatie. Die bundelt expertise met betrekking tot inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst. Deze netwerkorganisatie adviseert overheid, bedrijven en middenveld', luidt het.

  Het Minderhedenforum blijft in zijn huidige vorm dus zo goed als niet bestaan. Het wordt niet uitgesloten dat het huidige Forum een nieuwe naam krijgt en er flink andere accenten zullen gelegd worden. Er wordt gedacht aan een soort expertisecentrum die overheidsbedrijven en middenveld helpt met issues rond integratie, zoals toeleiding naar werk.

  Het Minderhedenforum telt ook een tiental ledenorganisaties, zoals de Turkse en Marokkaanse Unie. Zij krijgen hun subsidies - ongeveer 750.000 euro - via het sociaal-cultureel werk. De belangrijkste ingreep is dat organisaties die puur werken rond afkomst of achtergrond, niet meer zullen kunnen rekenen op subsidie. 'Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, maar streeft naar een inclusieve samenleving', staat in het regeerakkoord. 'Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid.'

 • Onderwijsvakbond VSOA: 'Onderwijsmaatregelen regeerakkoord té flets en ontoereikend'

  De liberale vakbond VSOA-Onderwijs is niet gelukkig met de aangekondigde maatregelen, tekent persagentschap Belga op. De overheid zelf zal voortaan de leerwinst meten in elk onderwijsniveau in elke school, stelt VSOA-Onderwijs vast. Zo zal zij kunnen nagaan of scholen en leerkrachten al dan niet die inspanningen leveren die ze moeten leveren om de beoogde leerwinst te realiseren. "Hoe dat op een objectieve wijze zal kunnen gebeuren - iedere school heeft zijn specifieke context - , zal nog moeten blijken", aldus Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA-Onderwijs. "Publieke rankings zijn voor het VSOA-onderwijs hoe dan ook totaal uitgesloten."

  Om zeker te zijn dat er de komende jaren (nog) voldoende leerkrachten zullen zijn, wordt onder andere in de richting van de privésector gekeken. Opdat zij-instromers voortaan hun anciënniteit zouden kunnen meenemen, wordt geld vrijgemaakt. "Deze maatregel wordt echter maar stapsgewijs ingevoerd en voor wie vroeger al de overstap maakte, zou de maatregel niet van toepassing zijn wegens te weinig budget", stelt de vakbond vast. Volgens Heyndrickx moet in de eerste plaats de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep in zijn geheel concreet omhoog. "De werkdruk - en dus niet enkel de planlast - verminderen zou al een eerste stap zijn; opnieuw werkplezier creëren waarbij het lesgeven als metier weer de corebusiness wordt een volgende", aldus de voorzitter van VSOA-Onderwijs.

  Ook bij het begeleidingsdecreet, de opvolger van het M-decreet, heeft de bond vragen. "De maatregelen die in het regeerakkoord worden voorgesteld, zullen veel structureler van aard moeten zijn en nog veel meer getuigen van een lange termijnvisie om de problemen waarmee het Vlaams onderwijs al meer dan twintig jaar wordt geconfronteerd en die het gevolg zijn van een falend en desastreus onderwijsbeleid op te lossen", besluit de vakbondsman. Volgens VSOA-Onderwijs is er "dringend nood aan een allesomvattend lerarenloopbaanpact voor álle leerkrachten waardoor er opnieuw én bewust voor het beroep van leraar wordt gekozen én dat het mogelijk maakt om het beroep ook te blijven uitoefenen."

 • Groen verwacht zich aan 'vijf kille en hardvochtige jaren in Vlaanderen'

  De nieuwe Vlaamse regering heeft 'een beschamend gebrek aan sociale en klimaatambitie', zegt voorzitster Meyrem Almaci in een eerste reactie op het regeerakkoord. 'Dat het woord armoede niet is gevallen, zegt veel over de plannen van Jambon I', vindt voorzitster Meyrem Almaci. 'Deze regering kiest niet voor een warm Vlaanderen, maar voor een kil en hardvochtig Vlaanderen.'  De groenen hebben onder meer kritiek op de plannen rond nieuwkomers. Die zullen een hogere drempel over moeten vooraleer ze toegang krijgen tot zaken als een sociale woning of de Vlaamse sociale bescherming. 'Voor mensen die het al moeilijk hebben, komen er meer regels en minder kansen', vindt Almaci.

  Ook qua klimaat is de nieuwe regering al gebuisd, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. 'Dit akkoord lijkt zelfs onder de afgesproken Europese lat te zakken. Dat is veel minder dan de Scandinavische en Nederlandse ambities waarnaar verwezen wordt.'  

 • Er is weinig geroepen en veel gelachen. Dat is altijd mooi.
  Bart De Wever
  N-VA-voorzitter

 • Begroting vanaf 2021 in evenwicht

  De Vlaamse begroting zal vanaf 2021 in evenwicht zijn. Alleen de Oosterweelinvestering blijft buiten het plaatje, bevestigt Jan Jambon.

  De Vlaamse regering overwoog de begroting pas vanaf 2024 in evenwicht te brengen, maar besloot nu toch zichzelf een vroegere deadline op te leggen.

 • 550 miljoen euro extra voor Welzijn

  De Vlaamse regering zal 550 miljoen euro investeren in Welzijn. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke.

  Het geld moet dienen om de wachtlijsten voor mensen met een handicap terug te dringen en te investeren in jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

 • We vragen inspanningen van de Vlamingen, maar dat is alleen maar mogelijk in een warm en sociaal Vlaanderen. Wie hulp nodig heeft, zullen we nooit in de steek laten.
  Jan Jambon
  Vlaams minister-president

 • Vlaamse canon komt er

  De Vlaamse regering zal aan een groep experts vragen een Vlaamse canon uit te werken. Die moet inspirerend werken voor het onderwijs en de inburgeringstrajecten.

 • Woonbonus verdwijnt, registratierechten omlaag

  De Vlaamse regering wil het fiscaal voordeel van het hebben van een woning verschuiven naar het verwerven van een woning.

  'De woonbonus, die een pervers effect had en de prijzen omhoogjaagde, dooft uit', kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon aan. De registratierechten worden verlaagd van 7 naar 6 procent. 

  Voorts wil de Vlaamse regering verder investeren in sociale woningen. Er komen wel andere toewijzingsregels. 'Wie eerst komt, heeft voorrang. De aanvrager moet van de jongste tien jaar minstens vijf jaar in de gemeente hebben gewoond', zei Jambon.

 • Nieuwe procedure grote infrastructuurwerken

  Het algemeen belang wordt doorslaggevend om grote infrastructuurprojecten te realiseren. 'Nu is het te veel zo dat een paar individuen projecten ellenlang kunnen blokkeren.' Jan Jambon verwijst daarmee naar bekende projecten zoals het shoppingcentrum Uplace in Machelen en het stadion van Club Brugge, die maar niet van de grond komen.

 • Gegarandeerde dienstverlening

  Er komt een gegarandeerde dienstverlening bij het openbaar vervoer. De aanschaf van een milieuvriendelijke wagen wordt ook fiscaal aantrekkelijker.

 • 80 procent minder uitstoot

  Vlaanderen streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent tegen 2050. Tegen 2030 moet wind- en zonne-energie verdubbelen.

 • Minister van Justitie

  Vlaanderen krijgt een minister van Justitie en Handhaving. Die moet een deftig handhavingsbeleid opzetten, aldus Jan Jambon.

 • Taalbadklassen in onderwijs

  De nieuwe Vlaamse regering wil ook werk maken de taalachterstand bij leerlingen in ons onderwijs. De bedoeling is ook integratietrajecten in de klas op te zetten, taalbadklassen incluis. 'We moeten tot echte gelijke kansen komen', aldus minister-president Jan Jambon (N-VA).

 • Het toegangsticket zal wat duurder worden, maar eens je lid van de samenleving bent, zal je een volwaardig lid zijn en kunnen genieten van alle voordelen en kansen.
  Jan Jambon
  Vlaams minister-president

 • Geen hoofddoeken in GO-onderwijs

  Er komt een volledig verbod op levensbeschouwelijke tekenen in het gemeenschaps- en provinciaal onderwijs. Zo'n hoofddoekenverbod blijft een heet hangijzer. Onlangs haalden verschillende moslima's hun slag thuis voor de rechter en wisten individueel af te dwingen dat ze hun hoofddoek in de klas mogen dragen.

  De erkenningscriteria voor geloofsgemeenschappen worden ook strenger. Concreet komt het erop neer dat het moeilijker wordt als moskee erkenning en dus Vlaamse subsidies te krijgen. Kerkjurist Rik Torfs (KU Leuven) werkte op vraag van ontslagnemend minister-president Liesbeth Homans (N-VA) al een voorstel uit om tot scherpere criteria te komen.

  Vlaanderen gaat wel werk maken van een betere imamopleiding.

 • Jobbonus moet mensen aan het werk krijgen

  Vlaams minister-president Jan Jambon wil 120.000 Vlamingen aan een job helpen. 'Er zijn nog altijd te veel mensen zonder job. We zetten met de regering alles op alles om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 procent. Dan sluiten we aan bij de top van Europa', zei hij op de persconferentie waarin hij het Vlaams regeerakkoord voorstelde.

  Cruciaal is de jobbonus, die het verschil tussen werken en niet-werken groter moet maken. De regering wil daarvoor 350 miljoen euro per jaar uittrekken. De laagste inkomens zouden daardoor enkele honderden euro's per jaar extra krijgen.

 • Ik ben heel blij dat wij u vandaag de vrucht van onze vele weken werken kunnen voorstellen. Jullie hebben er een tijdje op moeten wachten, maar ik denk dat we u vandaag een sterk en ambitieus Vlaams regeerakkoord kunnen voorstellen.
  Jan Jambon
  Vlaams minister-president

 • Mes gaat in middenveld

  De nieuwe Vlaamse regering stapt uit het gelijkekansencentrum Unia. Dat wordt gefinancierd door de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Vlaanderen heeft nu besloten zijn subsidie - goed voor ongeveer 10 procent van de middelen van Unia - stop te zetten. De N-VA had de voorbije jaren een erg moeilijke relatie met Unia en topvrouw Els Keytsman. Die werd een veel te linkse koers verweten.

  Er komt ook een financiële drooglegging van het Minderhedenforum, een amalgaam van organisaties die actief zijn rond diversiteit. De 13 leden van het Minderhedenforum, onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en de Unie van Turkse Verenigingen, verliezen hun subsidie.

 • 300 miljoen euro voor betere fietspaden

  De Vlaamse regering trekt het budget voor fietspaden fors op. 'Er komt een steil groeipad naar 300 miljoen euro per jaar voor fietsinfrastructuur', is te horen. Vorig jaar lag het budget nog op 138 miljoen euro. Er was over de partijgrenzen heen consensus om dat fors op te krikken.

 • Nachtelijk kleurenwiezen

  Er was zondagnacht ook tijd voor ontspanning, schrijft N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys op Twitter.

 • Een stadsschouwburg, een bedrijvencentrum en een museum

  De leden van de N-VA spreken zich dinsdagavond in de Antwerpse stadsschouwburg uit over het regeerakkoord, meldt de partij. 

  Ook Open VLD legt het ontwerp van regeerakkoord dinsdagavond voor op een partijcongres in het bedrijvencentrum Blue Point in Schaarbeek. CD&V houdt het congres dinsdag in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel.

  Dat betekent dat de regering-Jambon dus ten vroegste woensdag kan aantreden. En dat de klassieke septemberverklaring van de Vlaamse minister-president - waarin hij het beleid uit de doeken doet - voor het eerst een oktoberverklaring wordt.

 • 600 euro jobkorting bij minimumloon

  Er zijn meer details bekend over de jobkorting. Voor wie het minimumloon verdient, gaat het om een voordeel van 600 euro per jaar. Maandelijks gaat het dus om 50 euro extra.

  Dat voordeel van 50 euro verdwijnt gradueel naarmate het loon stijgt tot 2.350 euro bruto. Vanaf die grens valt het weg.

 • Klimaatambities vaag

  Tot nader order blijven de klimaatambities van de Vlaamse regering vaag.

  Wel duidelijk is dat de regering-Jambon vasthoudt aan de Europese klimaatdoelen van 2020, maar verregaande maatregelen om die doelen te halen zijn niet bekend. Nochtans moet de regering iets doen ter vervanging van de eerder dit jaar afgevoerde kilometerheffing. 

  Wel zou er meer geld komen voor fietspaden en spoorinfrastructuur.

  Voorts zet de regering door met de plannen om tegen 2040 geen open ruimte meer te bebouwen, een plan dat bekendstaat als de betonstop. Daarom blijft het zogenaamde Instrumentendecreet gehandhaafd. Dat betekent dat wie de waarde van een grond ziet dalen omdat die niet meer mag worden bebouwd, volledig wordt gecompenseerd.

 • Inburgeren kost 360 euro

  Inburgeren in Vlaanderen zal voortaan 360 euro kosten.

  Nieuwkomers die zich inschrijven voor het inburgeringstraject moeten daar voortaan 180 euro voor betalen. Wie in zo'n inburgeringstraject stapt, moet daarna ook verplicht een examen afleggen. Dat kost nog eens 180 euro.

  Wie geen examen aflegt, moet een boete betalen. Wie niet voor dat examen geslaagd is, moet ook zijn herexamen zelf betalen.

 • Wat weten we al over Jambon I?

  Om 12 uur maandagmiddag stellen de onderhandelaars het regeerakkoord voor.

  Maar voor het zover is, maakte collega Barbara Moens al het overzicht van wat we al weten over de regering-Jambon.

 • Zware buis in hoger onderwijs? Jaar niet overdoen

  In het hoger onderwijs komt er een vorm van B-attest, meldt collega Barbara Moens. Wie niet voor voldoende vakken slaagt, mag zich niet opnieuw in dezelfde richting inschrijven.

  Het is een van de maatregelen waarmee de Vlaamse regering de flexibilisering van het hoger onderwijs wil tegengaan. Studenten doen almaar langer over hun studies omdat ze vakken waarvoor ze niet geslaagd zijn gewoon mogen meenemen naar het volgende jaar.

  Elke student mag in Vlaanderen starten in eender welke studierichting, zelfs als blijkt uit de resultaten en de oriënteringsproef van het middelbaar onderwijs blijkt hij weinig kans maakt in die richting. Dat verandert niet, maar de Vlaamse overheid wil wel sneller ingrijpen als blijkt dat het niet lukt.

  Studenten moeten zich voor een minimumaantal vakken inschrijven in het eerste jaar en moeten ook voor een minimumaantal slagen. Als dat niet lukt, moeten ze van studierichting veranderen. Alleen in het eerste jaar krijgen studenten een vorm van clementie, want sommige studenten hebben in het eerste jaar door hun nieuwe vrijheid wat minder oog voor hun studies. 

  Tegelijk komt ook een harde knip tussen de bachelor en de master, zoals Het Laatste Nieuws maandag schrijft. Studenten die essentiële vakken uit de bachelor niet hebben afgerond, mogen niet starten aan de master.

  Tot slot wordt ook gesleuteld aan de financiering van het hoger onderwijs. Hoe meer studenten een hogeschool of universiteit telt, hoe meer geld de instelling van de overheid krijgt. Universiteiten worden dus 'gestraft' als ze studenten bijvoorbeeld naar een hogeschool oriënteren. De overheid zal die financiering aanpassen om daaraan tegemoet te komen.

 • Deense inspiratie voor Vlaamse integratie

  Een Vlaamse onderhandelaar meldt dat Vlaanderen zich laat inspireren op het Deense integratiemodel.

  In dat Deense model is de toegang tot de sociale zekerheid - de werkloosheid en het kindergeld - gekoppeld aan de lengte van het verblijf in het land. Ook de bijstand voor nieuwkomers is er lager dan voor Denen.

  Er is wel een verschil met Vlaanderen. Denemarken doet niet mee aan de Europese afspraken rond asiel en migratie. België wel. De vraag is hoe Vlaanderen dus een en ander juridisch zal optuigen.

 • Woonbonus verdwijnt op 1 januari

  Het belastingvoordeel van de woonbonus - een belastingverlaging voor eigenaars van een gezinswoning - verdwijnt op 1 januari 2020. 

  Wie in Vlaanderen op het punt staat een huis te kopen, doet dat dus best dit jaar. De daling van de registratierechten zal namelijk niet opwegen tegen het verdwijnen van de woonbonus.

 • Geen kinderbijslag meer voor asielzoekers

  Asielzoekers verliezen het recht op het groeipakket, de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag. In dat pakket zitten bijvoorbeeld ook extra bijdragen voor kleuteronderwijs en studietoelages.

 • Stevige muur rond Vlaamse sociale bescherming

  In het luik over inburgering in het Vlaams regeerakkoord wordt erg gehamerd op rechten en plichten. Dat meldt De Tijd-redacteur Dries Bervoet.

  Er komt een stevige muur rond de toegang tot de Vlaamse sociale bescherming en sociale voordelen. De voorwaarden worden een wettig verblijf van tien jaar, waarvan vijf jaar ononderbroken, en het voldoen aan de inburgeringsplicht.

  In onderhandelaarskringen wordt het 'straffe kost' genoemd.

 • M-decreet op de schop

  Het M-decreet gaat op de schop. Dat meldt Het Laatste Nieuws maandag en is bevestigd aan onze redactie.

  Het M-decreet werd ingevoerd in 2015 en moet kinderen met een beperking zoveel mogelijk integreren in het reguliere onderwijs. Maar sinds de lancering klonk geregeld kritiek. Zo werd in juni nog een bijsturing goedgekeurd die ertoe moet leiden dat kinderen met een gedragsstoornis vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan.

  De regel dat kinderen met een beperking zo vaak mogelijk in het gewoon onderwijs les moeten volgen, verdwijnt dus. In de plaats komt een 'beslissing op maat van het kind'. 'Er komt meer nadruk op leren, leerwinst, haalbaarheid voor de leerkracht en de juiste begeleiding', klinkt het. 'Dat vervangt het devies: 'Het moet en het zal in het gewoon onderwijs'.'

  De omvorming naar een begeleidingsdecreet komt uit het verkiezingsprogramma van CD&V, dat de afgelopen vijf jaar met Hilde Crevits de Vlaamse minister van Onderwijs leverde.

 • Begrotingsevenwicht in 2021 én 2024

  De Vlaamse regering is van plan het budget volgend jaar in het rood te laten gaan, om dan in 2021 terug een evenwicht te boeken. Daarna zou het budget opnieuw in het rood gaan om in 2024 opnieuw in evenwicht te raken.

  De reden voor dat grillige begrotingsparcours is niet duidelijk, maar mogelijk heeft het te maken met de economische vooruitzichten en de snelheid waarmee het afschaffen van de woonbonus en de verlaging van de registratierechten de belastinginkomsten verstoren.

 • Registratierechten naar 6 procent

  De voorstelling van het regeerakkoord staat nog altijd om 12 uur gepland, maar beetje bij beetje komen de plannen naar buiten.

  Het tarief van de registratierechten zakt van 7 naar 6 procent, vernam onze politieke redactie. Wie ingrijpende duurzame renovatiewerken plant, betaalt voortaan 5 procent in plaats van 6 procent.

  Omdat de Vlaamse regering wil vermijden dat rijken meer profiteren dan middenklassegezinnen wordt een belastingvrijstelling ingevoerd.

 • Werk aan laatste details begroting nog bezig

  Aan een definitieve begrotingstabel wordt momenteel nog gewerkt, horen we.

  De ambitie blijft om tegen het einde van de legislatuur een evenwicht te bereiken, maar volgens bronnen komt de Vlaamse begroting zonder tegenslagen al vanaf 2021 dicht bij een evenwicht.

 • Jobkorting

  Nog van collega Dieter Dujardin: 

  Er komt een belastingvermindering voor wie werkt. Wie met een laag loon (tot 2.350 euro bruto) aan de slag gaat, ontvangt in de toekomst een jobkorting.

  Het tarief van die korting konden we nog niet achterhalen. Wel dat de maatregel tussen de 300 en 400 miljoen euro zal kosten.

 • Dienstencheques worden duurder

  Dienstencheques worden duurder, meldt collega Dieter Dujardin. 

  Aan het tarief van 9 euro per dienstencheque verandert niets. Wel wordt de fiscale aftrekbaarheid verlaagd van 30 naar 20 procent. Na belastingvermindering zal een cheque daardoor voortaan 7,20 euro kosten in plaats van 6,30 euro.

  De operatie moet de Vlaamse begroting 75 miljoen euro opleveren.

 • CD&V ziet een 'nabij en sociaal' Vlaanderen

  Het regeerakkoord moet vandaag of morgen groen licht krijgen van de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open VLD.

  CD&V-voorzitter Wouter Beke maakte al duidelijk hoe het akkoord zal verdedigen bij de leden van zijn partij. Volgens hem voldoet het aan de drie voorwaarden die CD&V stelde: 'een Vlaanderen dat nabij is, sociaal is, en waarbij de rechten en plichten in evenwicht zijn.'

 • Verwachte blikvangers

  Formateur Jan Jambon stelt het regeerakkoord om twaalf uur voor in Hotel Errera, de ambtswoning van de Vlaamse regering. Maar uit wat de voorbije weken uitlekte, zijn al enkele hoofdlijnen duidelijk.

  De regering wordt strenger voor inburgering. 

  Meer Vlamingen moeten aan het werk. Dat zou onder meer gebeuren dankzij de aanmoediging van een jobbonus.

  In het onderwijs komt er meer controle op scholen, om te garanderen dat leerlingen vaker excelleren. Het M-decreet verdwijnt. Daardoor zullen kinderen met beperkingen opnieuw vaker in het buitengewoon onderwijs les volgen.

  Voorts wordt in de lokale verkiezingen de opkomstplicht worden afgeschaft en zouden burgemeesters de vrijheid krijgen om niet langer de tricolore sjerp te dragen. De provincies blijven.

  In fiscaliteit worden de grootste veranderingen in woonbeleid verwacht. Daar verdwijnt de woonbonus en dalen de registratierechten.

 • Jambon I is een feit

  Welkom op deze liveblog over de start van de Vlaamse regering-Jambon I.

  Iets na zeven uur maandagochtend kondigde toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon aan dat er na vier maanden - en een marathonzitting van 21 uur - een akkoord is over een Vlaamse regering. 

  Later vandaag volgt meer info over de plannen van de Vlaamse regering. Stilaan moet ook duidelijk worden wie voor welke bevoegdheid minister wordt. 

Meer uit Markten Live

Gesponsorde inhoud