Advertentie

Meer aandacht voor STEM- en digitale vaardigheden in nieuwe eindtermen

©BELGA

Vandaag heeft de regering-Jambon de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs afgeklopt. De overheid legt meer de nadruk op STEM- en digitale competenties en vraagt dat scholen hun leerlingen ondernemingszin bijbrengen.

De Vlaamse regering heeft na maanden getouwtrek met koepels en experts eindelijk haar eindtermen voor de tweede graad van het secundair onderwijs klaar. Die eindtermen, die vandaag werden afgeklopt op een door het overlegcomité uitgestelde ministerraad, bevatten de minimumdoelstellingen voor het onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt van 'ambitieuze eindtermen die de onderwijskwaliteit versterken'. 'De klemtoon komt meer te liggen op kennis en kunde, het toepassen van die kennis', zegt hij. Daarnaast zou er in de tweede graad een grotere nadruk op geïntegreerde STEM-vaardigheden en digitale competenties komen. Leerlingen van het derde en vierde middelbaar moeten bovendien ondernemingszin worden bijgebracht. Extra aandacht voor financiële geletterdheid in het curriculum kan daartoe bijdragen.

Onderwijsvrijheid

De tijd begon te dringen dat de politiek haar huiswerk klaar had. Omdat de eerste graad secundair onderwijs sinds september 2019 met nieuwe eindtermen werkt, moeten die voor de tweede graad volgend schooljaar in voege zijn. Voor september moeten de onderwijsverstrekkers hun leerplannen uitschrijven, waarin ze een concrete uitwerking geven aan de minimumdoelen die de overheid hen oplegt.

In een advies uitte de Raad van State eerder ernstige twijfels bij de eindtermen en onderwijsdoelen, omdat die te gedetailleerd zouden zijn en de onderwijsvrijheid in gedrang zouden brengen. Ook bij de koepels leefde de vrees dat ze niet meer voldoende tijd zouden hebben om hun eigen projecten te realiseren als de overheid de lat te hoog zou leggen.

'We geven nog altijd vrijheid over de manier waarop de onderwijsverstrekkers de eindtermen kunnen realiseren. Ze kunnen dat zelfs doen in meerdere vakken. Zo kan een leerling-vloerder oppervlaktematen aanleren in de wiskundeles, maar ook in de praktijkles', zegt Weyts.

Praktijkcommissie

Voor de evaluatie van de haalbaarheid van de eindtermen in het TSO, BSO en KSO stelt de Vlaamse overheid ook een praktijkcommissie. Die zal bestaan uit leerkrachten die de nieuwe eindtermen na een schooljaar moeten evalueren. Er wordt immers gevreesd dat de eindtermen te veel nadruk leggen op algemene vorming, waardoor er niet genoeg ruimte overblijft voor technische, praktische of artistieke vakken.

Oordeelt de praktijkcommissie dat dat inderdaad het geval is, dan kunnen de eindtermen nog bijgestuurd worden. 'De opmaak van nieuwe eindtermen is altijd een theoretische oefening, maar we gaan bij de leerkrachten zelf toetsen of ze ook op de klasvloer de beste oplossing zijn', zegt Weyts.

Kwaliteit

De minister hoopt de de neerwaartse trend te keren met de nieuw eindtermen. Na zorgwekkende statistieken over onze onderwijskwaliteit moet de lat volgens hem hoe dan ook dringend omhoog. De PISA-resultaten van eind vorig jaar toonden aan dat de kennis en vaardigheden voor wiskunde, lezen en wetenschappen van 15-jarige studenten erop achteruitgaat.

Of het tij gekeerd kan worden, moet nog blijken. Volgens onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) schuilt een deel van de oplossing in het duidelijk maken dat de eindtermen een minimumdoel zijn, waar scholen gerust over kunnen springen. 'Nu zien we die te veel als een streefdoel, maar dan verlaag je de lat. Als een school het beter doet dan de eindtermen, moet je dat zeker aanmoedigen', zei hij vorige week in De Tijd.

Weyts zegt dat scholen meer zullen worden gestimuleerd om te excelleren. 'De Onderwijsinspectie zal ambitieuze scholen die veel verder gaan dan de minimumdoelen aanmoedigen in hun inspanningen en verwezenlijkingen', zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud