'Wonen in eigen streek' in strijd met EU-recht

Oostende is een van de Vlaamse gemeenten waar 'Wonen in eigen streek' van toepassing is. - Foto Belga ©BELGA

De Vlaamse regering wil via 'Wonen in eigen streek' betaalbaar wonen in de eigen streek bevorderen. In 69 geselecteerde gemeenten moet de kandidaat-koper bij het kopen van een woning of een verkaveling aantonen dat hij een duurzame band heeft met de betrokken gemeente. Maar die regeling is volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in strijd met het Europees recht.

Het Belgisch Grondwettelijk Hof vroeg het EU-Hof van Justitie in Luxemburg om het Vlaams grond- en pandendecreet van 2009 door te lichten. De advocaat-generaal van dat Hof heeft nu zijn conclusie klaar. Hij plaatst vraagtekens bij zowel de band die huurders of kopers moeten hebben met de betrokken gemeente als  bij de verplichting aan verkavelaars en bouwheren een sociaal woonaanbod te realiseren.

Het luik 'Wonen in eigen streek' van het Vlaamse decreet biedt de gemeenten in kwestie het recht om bij de aankoop van kavels voorrang te geven aan mensen die een nauwe band hebben met de streek. Die maatregel moet het betaalbaar wonen in de eigen streek bevorderen en de verfransing tegengaan.

De advokaat-generaal vindt dat de opgelegde voorwaarde 'een beperking van de fundamentele vrijheden' vormt. De voorwaarde komt er volgens advocaat-generaal Ján Mazák immers op neer dat bepaalde personen het recht wordt ontzegd gronden en de daarop opgerichte woningen te kopen of voor meer dan negen jaar te huren.

Het is aan het Belgische Grondwettelijk Hof, luidt het, 'om het precieze doel van het grond- en pandendecreet vast te stellen'. Als het werkelijk de bedoeling is de woongelegenheid voor de minder kapitaalkrachtige, endogene bevolking te bevorderen, kan dat gelden als 'een dwingende reden van algemeen belang', zegt de advokaat-generaal.  Maar als het erom gaat het Vlaamse karakter van de bevolking in die 69 gemeenten te bewaren, geldt dit niet als sociale maatregel. Met andere woorden: het stoppen van de verfransing is geen dwingende reden van algemeen belang.

De advokaat-generaal beklemtoont ook dat de criteria voor kandidaat-kopers en -huurdersveel te stringent zijn om het 'sociale' doel te bereiken. tegemotekomingen, begeleidende maatregelen en prijsregulering zijn volgens de advokaat-generaal een beter alternatief. Dergelijke maatregelen leiden immers niet noodzakelijk tot een verbod om te huren of te kopen.

De advokaat-generaal stuurt ook de vragen over de verplicting om een sociaal woonbeleid te organiseren, terug naar het Belgisch Grondwettelijk Hof. Een sociaal woonbeleid kan worden ingeroepen als dwingende reden van algemeen belang. Maar het grondwettelijk Hof moet bekijken of de genoemn maatregel in verhouding is tot het nagestreefde doel, zegt de advokaat-generaal.

Het Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat (AES) en de FDF'ers Eric Libert en Christian Van Eycken eisen bij het Grondwettelijk Hof de annulering van het decreet. een definitieve uitspraak van het EU-Hof van Justitie volgt over enkele maanden. Voor het Hof is de conclusie van zijn advocaat-generaal niet bindend, maar het advies wordt meestal wel gevolgd in de arresten van het Hof.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud