Advertentie

EU-Hof geeft België tanden in strijd sociale fraude

©Photo News

België wint een belangrijke slag in de strijd tegen sociale dumping voor het Europees Hof van Justitie.

Nationale rechters kunnen, in het geval van bewezen sociale fraude, de attesten van gedetacheerde buitenlandse werknemers negeren. Zo luidt het arrest dat het Europees Hof van Justitie dinsdag velde.

Dit arrest geeft inspectiediensten een extra instrument om sociale dumping te stoppen.
Philippe De Backer
Staatssecretaris Bestrijding Sociale Fraude

De uitspraak is een opsteker voor België. Ons land klaagt al langer over onmacht tegenover frauduleuze socialezekerheidsattesten van gedetacheerde werknemers.

Het Luxemburgse Hof sprak zich uit over een vraag van het Belgische Hof van Cassatie. De zaak ging over fraude met attesten in de bouw via Bulgaarse bedrijven.

Hoe werkt die fraude?

Wie in een ander EU-land tijdelijk wordt uitgestuurd voor werk, bijvoorbeeld in de bouw, heeft een A1-attest nodig. Dat bewijst dat de gedetacheerde werknemer in orde is met zijn socialezekerheidsbijdragen in eigen land.

Met die attesten wordt echter massaal gefraudeerd, onder meer in de bouwsector. Maar de Belgische sociale inspectie mag die A1-attesten zelf niet controleren. Dat vertraagt en bemoeilijkt de strijd tegen dit soort sociale fraude.

Bulgarije werkt niet mee

In dit specifieke geval stootte de sociale inspectie op een Belgische bouwonderneming die al haar werk uitbesteedde aan Bulgaarse bedrijven die op hun beurt bouwvakkers naar ons land detacheerden. De werknemers waren in het bezit van een Bulgaars A1-attest dat stelde dat de gedetacheerden aangesloten waren bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel.

Omdat er een vermoeden van sociale fraude was, verhuisde de zaak naar het gerecht. Bij een onderzoek van een rogatoire commissie in Bulgarije werd duidelijk dat deze Bulgaarse bedrijven in eigen land geen activiteiten uitoefenden.

De Belgische overheid verzocht de bevoegde Bulgaarse autoriteiten dan ook om de A1-verklaringen te heroverwegen of in te trekken. Maar Sofia negeerde de aangebrachte bewijzen.

De leidinggevenden van het Belgische bedrijf werden veroordeeld voor het hof van beroep in Antwerpen. Het hof oordeelde dat het niet gebonden was door de Bulgaarse A1-verklaringen, aangezien ze op frauduleuze waren verkregen. Het Hof van Cassatie, dat in het hoofdgeding een uitspraak moest doen, kreeg nu duidelijke taal van het EU-Hof van Justitie.

Tanden voor het gerecht

Nationale rechterlijke instanties kunnen in geval van fraude het socialezekerheidscertificaat van gedetacheerde werknemers buiten beschouwing laten.
Arrest EU-Hof van Justitie

'Nationale gerechtelijke instanties kunnen in het geval van fraude het socialezekerheidscertificaat van gedetacheerde werknemers buiten beschouwing laten', zegt het Luxemburgse hof.

'De uitspraak is baanbrekend in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie. Ze geeft inspectiediensten een extra instrument om sociale dumping op te sporen, sneller te stoppen en keihard aan te pakken,' reageert Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude.

De uitspraak is geen volledige vrijgeleide voor de inspectiediensten. Zo moeten de instanties eerst het orgaan van afgifte in de andere lidstaat op de hoogte brengen van de fraude. Pas als dat orgaan niet binnen een redelijke termijn het certificaat heroverweegt, kan de nationale rechter het buiten beschouwing laten, aldus het Hof.

De uitspraak gebeurde door de zogenaamde Grote Kamer van het Luxemburgse Hof. Dat geeft aan dat het om een belangrijk precedent gaat. 'Eindelijk geeft Europa een duidelijk signaal dat fraude onaanvaardbaar is,' zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). 'Het misbruik met dergelijke documenten is heel groot en ondergraaft het draagvlak van de interne markt.'

Nieuwe EU-regels detachering

Er lopen momenteel onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn én over de modernisering van de socialezekerheidsstelsels. Stevens vindt het jammer dat in de nieuwe Europese spelregels rond detachering het bindend karakter van het A1-document behouden blijft.

Het is nu duidelijk dat het rechtsbeginsel dat het recht ophoudt waar misbruik begint, ook bij detachering geldt.
Marianne Thyssen
EU-commissaris voor Werk

Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen (CD&V) zegt tevreden te zijn met het arrest. 'Fraude bestrijden is een prioriteit. De uitspraak herhaalt de verplichting van een loyale samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen de administraties van de lidstaten. Tegelijkertijd trekt het arrest een grens voor als een nationale administratie niet de nodige medewerking verleent.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud