Geld voor wachtlijsten gehandicapten

De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om de wachtlijsten in de gehandicaptensector terug te dringen. Het gaat om 270 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de gevraagde 1,6 miljard die nodig is om de volledige wachtlijst aan te pakken. Daarnaast gaat ook geld naar jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en de kinderopvang. Die kinderopvang moet flexibeler worden zodat ouders die later werken er ook een beroep op kunnen doen. Er komt een nieuw zorgbudget voor ouderen die moeite hebben om de rusthuisfactuur te betalen. Die tegemoetkoming loopt op tot 400 euro. In totaal gaat 600 miljoen euro extra naar Welzijn. De structuren in de welzijnssector zijn onder de loep genomen, maar er verandert niet zoveel als verwacht. De uitbetaling van de kinderbijslag zal nog door één uitbetaler gebeuren. De zorgkassen blijven bestaan, maar krijgen minder subsidies en worden financieel doorgelicht. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk blijven bestaan, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen die onthaalfunctie zelf te organiseren en niet langer uit te besteden aan een CAW. Het aantal overheidsentiteiten in Welzijn wordt ook verminderd. BM