"Armoedeproblematiek bekijken in licht van sociale zekerheid"

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) heeft vandaag/zaterdag in Antwerpen overleg gepleegd over het thema armoede. Het IPB drukt zijn dank en waardering uit voor de inzet die nu al gebeurt vanuit de vele organisaties en bewegingen die opkomen voor mensen in armoede. Vanuit haar evangelische bewogenheid wil het IPB de doelstellingen van het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) rond armoede en sociale uitsluiting in het kader van de nieuwe strategie Europa 2020 van de Europese Unie ondersteunen.

Dat er in de nieuwe strategie uitdrukkelijk aandacht gaat naar armoede en sociale uitsluiting is een goede zaak en dat moet behouden blijven, aldus het IPB. "We vinden het echter belangrijk dat de thematiek voldoende breed bekeken wordt in het licht van de sociale zekerheid, meer bepaald met betrekking tot de minimumuitkeringen, de gezondheidszorg en de tewerkstelling", aldus het IPB. "Mens en planeet moeten voorop staan, vóór de economie. De economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. We pleiten voor een Europa waar de sociale cohesie wordt versterkt opdat de Europese Unie meer zou zijn dan een economische unie. Het gaat om de groei van een menswaardig bestaan."

Het Inderdiocesaan Pastoraal Beraad verwijst in dit verband naar de uitspraak van Joseph Wresinski in 1987 : "Waar mensen gedoemd zijn om in grote armoede te leven, worden de fundamentele rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om die grondrechten te doen respecteren, is een heilige plicht." (EYI)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud