Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wie niet energiezuinig verbouwt, riskeert boete

Wie bouwt of verbouwt in Vlaanderen moet maken dat hij de energienormen haalt. Die regels worden almaar strenger.
©Pieter Van Eenoge

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht een EPB-verslag te laten opmaken waarin staat in welke mate de nieuwbouw of verbouwing aan de energie-eisen voldoet. EPB staat voor energie, prestatie en binnenklimaat. De opmaak van zo'n verslag is verplicht voor bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is. Ook een gedeeltelijke verbouwing waarvoor een aanvraag of melding nodig is, valt onder de plicht. Sinds 2016 is bij bouw- en verbouwprojecten ook een ventilatieverslag verplicht.

Bij renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken.

Het opstellen van een EPB-verslag gebeurt door een erkend EPB-verslaggever. Dat kan de ontwerpende architect, een andere architect of een ingenieur zijn. Er zijn meer dan 800 erkende EPB-verslaggevers in Vlaanderen. Ze zijn te raadplegen op de website vlaanderen.be. De kostprijs van een EPB-adviseur kan verschillen. 'Er bestaan geen richtlijnen over, de markt bepaalt de prijs. De prijs varieert in functie van de aard van de werken, omdat de omvang van de rapportering dan toeneemt', zegt Geert Flipts, stafmedewerker van het Vlaams agentschap energie en klimaat.

De verslaggever stelt niet alleen de EPB-aangifte op na de bouwwerken. Ook tijdens het bouwproces zal hij opvolgen en rapporteren of aan de energienormen wordt voldaan. Die normen zijn een complex kluwen. Ze hangen af van de bestemming van het gebouw (woning, handelspand…), de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie…) en het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Uitgebreide lijst

Het resultaat is een uitgebreide lijst aan minimumnormen die verschillen naargelang het project. Zo moet wie bij een renovatie het dak van de woning aanpakt erover waken dat de isolatiewaarde van het dak minstens een bepaalde waarde heeft. Idem voor wie nieuwe beglazing plaatst of een buitenmuur aanpakt. De EPB-eisen worden ook almaar strenger. Sinds dit jaar is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' worden gebouwd.

Belangrijk is wel dat er bij renovaties geen verplichting is om bestaande constructiedelen aan te pakken. Er zijn alleen verplichtingen voor nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen. Constructiedelen waar geen eisen voor gelden, moeten niet gerapporteerd worden in de EPB-aangifte. Bij ingrijpende energetische renovaties moet u wel de bestaande scheidingsconstructies van het verliesoppervlak - een deel van het huis waar energie verloren gaat - vermelden, ook al zijn er geen eisen voor. Die beïnvloeden het berekende E-peil van de woning.

In de EPB-aangifte moet een berekening staan van de energieprestatie op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen… De verslaggever dient de EPB-aangifte in bij het Vlaams agentschap energie en klimaat. Nadien krijgt de aangifteplichtige daarvan een ondertekende kopie.

Energieprestatiecertificaat

Bij nieuwbouw (of gelijkgesteld) of een ingrijpende energetische renovatie bezorgt de verslaggever u ook het energieprestatiecertificaat (EPC-)bouw. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil. Het EPC-bouw mag niet verward worden met het EPC dat aanwezig moet zijn bij de verhuur of verkoop van een woning. Het EPC-bouw wordt opgemaakt door de EPB-verslaggever. Het EPC bij verkoop en huur wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Wie een boete krijgt, hoeft de duurzame investering niet alsnog te doen.

Als het verslag vermeldt dat op bepaalde onderdelen niet voldaan is aan de eisen kan een boete volgen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete. Let wel: eenmaal de EPB-aangifte ingediend is, is ze definitief. U kunt dan geen aanpassingen meer aanbrengen om alsnog aan de EPB-eisen te voldoen. Aanpassingswerken na het indienen van de EPB-aangifte hebben dus geen invloed meer op het bedrag van de boete.

Boetes

De grootteorde van de boetes zijn bij de opstart van EPB in 2006 bepaald in functie van de grootte van de investering om wel te voldoen. In de meeste gevallen ligt de boete op drie keer dat bedrag. Hiermee worden mensen gemotiveerd om de investering toch te doen. Bij de ventilatie-eisen ligt de boete op ongeveer één keer de investering om wel te voldoen aan de eisen. Wie een boete heeft gekregen, hoeft de duurzame investering niet alsnog te doen.

1.124
gemiddelde boete
De gemiddelde boete die in 2020 werd uitgeschreven voor het niet-naleven van de EPB-eisen bedroeg 1.124 euro.

De boetes komen terecht in het Energiefonds. Dat is gereserveerd voor uitgaven in het kader van de energieprestatieregelgeving, zoals studiewerk, projectsubsidies, softwareontwikkeling… De boetes worden dus opnieuw geïnvesteerd in het beter maken van het gebouwenpark. De voorbije drie jaar kwam ongeveer 4 miljoen euro in het fonds terecht. De gemiddelde boete voor het niet-naleven van de EPB-eisen bedroeg vorig jaar 1.124 euro. Dat gemiddeld bedrag blijft vrij stabiel. In 2019 was het 1.098 euro en in 2018 kwam de gemiddelde boete op 1.081 euro.

Toch wordt slechts in de absolute minderheid van de gevallen een boete uitgeschreven. ‘Slechts in 4 à 5 procent van de ingediende dossiers wordt een boete opgelegd', zegt Flipts. ‘De meeste dossiers waarin een boete opgelegd is, voldoen niet aan een of meerdere ventilatie- of isolatie-eisen.’ Het gros van de boetes voor het niet-naleven van de energie-eisen is voor de bouwheer. De EPB-verslaggever wordt beboet als wordt vastgesteld dat niet correct werd gerapporteerd. In 2020 werd daarvoor in totaal voor 27.526 euro aan boetes uitgeschreven.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud