Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Aan welke regels moet het huurcontract van een kot voldoen?

Tal van regels voor de huur en verhuur van studentenkamers wijken af van de klassieke woninghuur – kwestie van een antwoord te bieden op de specifieke huursituatie van studenten.

De studentenhuur is er voor alle kamers en studio’s die door studenten bewoond worden. Het is niet nodig dat de student zelf zijn handtekening op het contract zet, ook de ouders mogen tekenen.

De definitie van ‘student’ is bewust heel ruim genomen. Het gaat om alle jongeren die ingeschreven zijn aan een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt. Een inschrijvingsbewijs volstaat, de verhuurder kan immers niet nagaan of de bewoner ook effectief de lessen volgt. Wie afgestudeerd is en in de beroepsinschakelingstijd zit, wordt niet langer beschouwd als student.

Bijkomende voorwaarde is dat de student niet officieel op het adres van zijn kamer of studio gaat wonen, maar zijn hoofdverblijfplaats bij zijn ouders houdt.

Wat zegt het Vlaamse woninghuurdecreet over studentenkamers?

Schriftelijk

Een overeenkomst voor studentenhuur moet schriftelijk worden opgesteld en een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals de identiteit van huurder en verhuurder, de begindatum en exacte duur van de huurovereenkomst en de huurprijs.

Plaatsbeschrijving

Ook voor studentenverblijven moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld. Die zal niet zo omvangrijk zijn als bij een hoofdverblijfplaats, maar het belang van een kwalitatieve plaatsbeschrijving - ook bij studentenhuur- mag niet onderschat worden. Het vormt de vertrekbasis om later eventuele huurschade op te lijsten.

Staat van het goed

Het studentenverblijf moet bij aanvang voldoen aan minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode.

All-inhuurprijs

De verhuurder mag de basishuurprijs nog steeds vrij bepalen, maar dat moet wel een all-inhuurprijs met alle kosten en lasten zijn. Alleen de kosten van water, energie, internet, telefoon en een eventuele belasting op tweede verblijven mogen daarbovenop komen.

Huurprijs verhogen mag niet

Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student voor hetzelfde verblijf mag de huurprijs alleen geïndexeerd worden

Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student voor hetzelfde verblijf mag de huurprijs alleen geïndexeerd worden. Een verhoging van de huurprijs mag niet, tenzij de verhuurder energiebesparende investeringen doet die de huurwaarde met meer dan 10 procent doen stijgen.

Huurwaarborg

De huurwaarborg voor studenten bedraagt maximaal twee maanden huur. De waarborg kan op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gestort worden, maar mag ook op een rekening van de verhuurder worden gestort. Omdat sommige huurovereenkomsten voor erg korte duur worden gesloten, zou de administratie en  de tijdsinvestering niet opwegen tegen het voordeel van een geblokkeerde rekening.

3
3
De huurwaarborg moet ten vroegste drie maanden voor de aanvangsdatum van de huur betaald worden, ook al wordt het huurcontract veel eerder ondertekend

De huurwaarborg moet ten vroegste drie maanden voor de startdatum van de huur betaald worden, ook al wordt het huurcontract veel eerder ondertekend.

Aan het einde van het huurcontract wordt de waarborg op een geblokkeerde rekening vrijgegeven na akkoord van huurder en verhuurder of na een gerechtelijke uitspraak. Een waarborg op een rekening van de verhuurder moet binnen drie maanden na het einde van de huur terugbetaald worden.

Als de verhuurder een deel van de waarborg wil om onbetaalde huurgelden of huurschade te recupereren, moet hij binnen een termijn van drie maanden de huurder met een aangetekende brief daarvan op de hoogte brengen.

Huuroverdracht en onderverhuur

Huuroverdracht en onderverhuur zijn in principe verboden, tenzij de verhuurder er schriftelijk mee instemt. Een uitzondering op die regel is als de student deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma zoals Erasmus, of een stage moet doen, waardoor hij niet in zijn studentenstad is. De student heeft dan het recht om zijn kamer of studio onder te verhuren of over te dragen aan een andere student. De verhuurder kan zich daar alleen om gegronde redenen tegen verzetten, bijvoorbeeld als de overnemende student insolvabel is. Alleen bij een onderverhuur - en dus niet bij een overdracht - blijft ook de oorspronkelijk hurende student aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen.

Alleen de student kan vroegtijdig opzeggen

Een verhuurder kan een studentenhuur nooit vroegtijdig opzeggen, ook niet om bijvoorbeeld zijn eigen kinderen in de studentenkamer of -studio te huisvesten. Een student kan dat wel omwille van drie redenen.

  • Studenten kunnen tot drie maanden voor de aanvang van de huur het contract kosteloos opzeggen, zonder opzeggingsvergoeding. Bij een latere opzeg moet een vergoeding van twee maanden huur betaald worden.
  • Studenten die hun studies vroegtijdig stopzetten, kunnen mits een opzeggingstermijn van twee maanden het contract kosteloos stopzetten.
  • Een derde opzegreden is het overlijden van een van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de student. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden en er is geen opzeggingsvergoeding.

Einde huurovereenkomst

De huurovereenkomst eindigt na afloop van de vermelde huurtermijn, doorgaans na tien of twaalf maanden. Het is niet nodig de huur expliciet op te zeggen. Wil de student na afloop van het contract blijven, dan moet een nieuwe huurovereenkomst opgesteld worden.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud