... hoe de werking van de justitie te verbeteren?

De redactie van Tijdnet vroeg alle partijen via 19 vragen hun programma duidelijk te maken. Negen vragen draaien rond de problemen van bedrijven, negen andere rond thema's voor particulieren. Tot aan de verkiezingen worden de antwoorden mondjesmaat gepubliceerd. De partijen dienden hun antwoorden telkenmale te beperken tot maximaal 1.000 karakters. Te lange reacties kortte de redactie naar eigen goeddunken in.

Om de last op justitie te verlichten en de gerechtelijke achterstand sneller weg te werken, willen wij het gebruik van buitengerechtelijke vormen van conflictbemiddeling en arbitrage uitbouwen. Agalev wil dit potentieel ten volle benutten. Verder willen wij dat justitie communicatief en voor iedereen toegankelijk is. Hiertoe willen we de justitiehuizen ontwikkelen tot centrale knooppunten van informatie over wetten en procedures. Justitie moet echter ook financieel voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen die het nodig heeft, moet een beroep kunnen doen op juridische bijstand. Verder zijn we voorstander van alternatieve straffen als volwaardig sanctiemiddel. Onze gevangenissen zitten nu al overvol en opsluiting brengt een dader zelden tot inkeer. Tot slot benadrukt Agalev dat de centrale plaats in het hele rechtsgebeuren aan het slachtoffer toebehoort. Wij willen de rechten van het slachtoffer nu ook op het terrein verwezenlijkt zien.

Geen antwoord ontvangen.

CD&V wil snellere en betere rechtspraak. Strafzaken moeten veel vlugger voor de strafrechter worden gebracht en afgehandeld. Het tekort aan magistraten moet worden aangepakt en het beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt.

CD&V wil een beter management voor de rechtbanken. De korpschefs van de hoven en rechtbanken krijgen de mogelijkheid en de middelen om uit te groeien tot echte managers en budgethouders. We willen een beschermrechter die bij dreigend geweld binnen de familie of bij ernstige verstoringen van de lokale orde dwingende maatregelen kan opleggen.

We willen het strafprocesrecht herdenken om te vermijden dat mensen die een misdrijf hebben gepleegd vrijuit gaan enkel en alleen op grond van procedurefouten of nietigheden.

Ook in de justitie willen we een 'één-loket-principe' toepassen, zodat de rechtszoekenden sneller hun weg naar de juiste rechter vinden. Die rechter moet van in het begin de verschillende fasen van de procedure en een strak tijdschema vastleggen, zodat elke rechtszaak in principe binnen het jaar is afgehandeld.

De trage werking van Justitie tast niet alleen het rechtsgevoel van de Belgen aan, maar is er tevens de oorzaak van dat criminelen te laat en vaak ondoeltreffend gestraft worden. Het zou evenwel onrechtvaardig zijn om hier louter het juridisch bestel met de vinger te wijzen. Justitie beschikt over veel te weinig financiële middelen. Hieraan is onder de huidige regering zeker niet verholpen. De politiehervorming heeft enorme bijkomende kosten meegebracht en algemeen wordt aanvaard dat ze op een jammerlijke mislukking is uitgedraaid.

Justitie dient dan ook meer middelen te krijgen om de magistratuur beter te verlonen, meer magistraten aan te werven, en criminelen hun straf ook effectief te laten uitzitten. Dat veronderstelt meer rechters, de invoering van effectief snelrecht (te koppelen aan een betere verloning van justitie) alsmede eindelijk jeugdsanctierecht (niet de leeftijd, maar de ernst van het misdrijf dient de strafmaat te bepalen) en tenslotte de dringende bouw van bijkomende cellen.

Eén rechtbank per gerechtelijk arrondissement. Zo zorgen we voor een evenwichtige werklastverdeling en een goed management binnen de rechtbanken en worden nutteloze bevoegdheidsgeschillen vermeden.

Rechterlijke uitspraken moeten in een verstaanbare taal worden opgesteld, zodat iedereen de essentie van arresten of vonnissen kan begrijpen.

De rechter moet eerst nagaan of er geen minnelijke schikking getroffen kan worden alvorens een lange juridische lijdensweg te starten.

Procedurefouten kunnen enkel nog tot vrijspraak leiden wanneer de fundamentele principes van de rechten van verdediging geschonden zijn.

Niet-betwiste verkeersinbreuken moeten administratief afgehandeld worden.

Om de ophelderingsgraad van misdrijven te verhogen moet justitie over betere juridische instrumenten beschikken met o.a. een wettelijke regelgeving voor spijtoptanten.

Criminaliteit moet zo snel mogelijk worden berecht met een performant snelrecht.

We zijn voor een betere toegang tot de rechtsbijstand voor de gewone mensen. Het budget voor juridische bijstand moet worden verdubbeld en de inkomensgrens waarbij men kan genieten van een pro-Deo-advocaat opgetrokken. Tegen racisme in de magistratuur moet worden opgetreden.

De PVDA verzet zich tegen de onterechte vermenging tussen criminaliteit en politieke oppositie. Het wetsontwerp-Verwilghen "ter bestrijding van het terrorisme" moet worden ingetrokken omdat het een verregaande ingreep toelaat tegen de politieke meningsuiting en organisatie, vooral van de linkse en communistische opinie.

Idem voor de nu bij wet vastgelegde "bijzondere opsporingsmethoden" die de politie vrij spel geven voor spionage, infiltratie en provocatie tegen linkse organisaties, actiegroepen en strijdbare syndicale groepen.

De PVDA eist dat de onderzoeksrechter als onafhankelijk magistraat terug de centrale rol krijgt in het gerechtelijk onderzoek en dat de macht van het parket en van de federale politie wordt ingeperkt.

Geen antwoord ontvangen.

Er is hard aan de weg getimmerd om justitie te moderniseren. Toch blijft ook vandaag de weg naar het recht voor veel mensen moeilijk te vinden of ervaren ze die als een lijdensweg. Er moet nog veel veranderen om justitie toegankelijk te maken voor iedereen, om conflicten en klachten snel en eerlijk op te lossen en om het recht menselijker te maken.

Alle mensen moeten gelijke kansen krijgen om zich tot de rechter te wenden. Justitie moet de sociale rechtshulp verder uitbouwen, het recht en de processen verstaanbaar maken, ook voor gewone mensen. Het klassieke proces blijft een lange, trage en dure weg. En dus zijn alternatieven om juridische twisten sneller en met meer betrokkenheid van de partijen op te lossen noodzakelijk. Zoals bemiddeling, afspraken over herstel of bestuurlijke handhaving. Wij willen resoluut op die ingeslagen weg verder gaan. En wij willen het recht menselijker maken, vooral het echtscheidings- en familierecht.

SPIRIT bepleit de overheveling van het justitiële welzijnsbeleid naar de deelstaten en vraagt de horizontale splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Justitie moet voor ons een gedeelde bevoegdheid worden, wat trouwens het geval is in de meeste federale landen.

Door de eengemaakte politie dreigen de parketten, de rechterlijke macht en de rechtsbijstand het kind van de rekening te worden. Een uitbreiding van middelen en personeel is noodzakelijk.

SPIRIT wil komen tot een alternatieve procedure, buiten het strafrecht om, voor lichte delicten. Daarom is SPIRIT voorstander van het 'Grievengerecht': een op slachtoffers toegesneden, alternatieve, simpele en snelle rechtsprocedure die slachtoffers de mogelijkheid biedt van een schadevergoeding, en waarbij slachtoffers ook een stem kunnen krijgen in de keuze voor de aanvullende straf.

Bij bepaalde strafrechtelijke bepalingen moet de overheid de sanctionering via de burgerlijke rechtbank kunnen bekomen. SPIRIT bepleit de verruiming van de toepassing van het snelrecht, met bijzondere aandacht voor de rechten van de slachtoffers.

De wetgeving drastisch vereenvoudigen en terug meer macht geven aan de rechters, voornamelijk door de mogelijkheid van het inroepen van procedurefouten sterk te verminderen.

Justitie moet veel sneller werken door meer gebruik te maken van informatica. Bijvoorbeeld het dossier over de bende van Nijvel is niet geïnformatiseerd en kost handen vol geld aan loonkosten terwijl er geen resultaat is.

Het gerecht bengelt steeds tussen 2 mogelijke fouten: een onschuldige straffen of een schuldige niet straffen. Men kan vandaag de onzekerheid over zulk een beslissing drastisch reduceren door in gans het land digitale camera's te installeren en tracking systemen waarbij alle verplaatsing van auto's worden geregistreerd. Daardoor wordt het veel gemakkelijker te bewijzen of iemand schuldig is of niet. Natuurlijk is dat ook een privacyprobleem. Vivant stelt voor de bevolking te laten beslissen, met een bindend referendum, of zij privacy wil opgeven in ruil voor minder criminaliteit.

Gezien de enorme verschillen in opvatting tussen Vlamingen en Walen en de blokkering die daarvan het gevolg is (jeugdrecht, verkeersrecht, opleiding magistraten, gerechtelijke achterstand, _) willen wij de splitsing van Justitie en politie. Het Vlaamse Gewest en Brussel beschouwen wij als één justitiële ruimte. In afwachting hiervan willen wij de pariteit doorbreken bij Cassatie en bij de Hoge Raad voor Justitie. Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden en de taalwet in gerechtszaken moet opnieuw onverkort worden toegepast.

Modern management, met meer mensen en middelen. De gerechtelijke achterstand groeit opnieuw aan. Het Vlaams Blok wil een modern management en een verzekerde snelle afhandeling van de geschillen. Dat dient te gebeuren via de invoering van een eenvormige toegang: creatie van een arrondissementsrechtbank, die de dossiers naargelang het onderwerp toebedeelt aan de diverse kamers. Ook het openbaar ministerie moet sterk gemoderniseerd worden, met minstens één administratieve bediende per magistraat.

In de huidige legislatuur werden reeds verscheidene maatregelen genomen voor het wegwerken van de gerechtelijke achterstand, maar het werk is nog niet voltooid. Heel belangrijk is de hervorming van de gerechtelijke procedures. Zo denkt de VLD onder andere aan de "actieve rechter" als spilfiguur van het proces, vaste termijnen, versnelling van procedures, de sanctionering van misbruik van procesrecht en een aanpassing van het gerechtelijk verlof. Ook het strafprocesrecht dient in deze zin grondig gewijzigd te worden. Verder pleit de VLD onder meer ook voor een doeltreffender snelrecht. In het algemeen dient justitie gemoderniseerd te worden en binnengeloodst te worden in de 21ste eeuw. Dit proces is in gang gezet met het PHENIX project en kadert in de visie van een e-justice dat de komende jaren centraal moet staan, waarbij digitalisering en informatisering de sleutelwoorden zijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud